Veileder i regelverk for bostøtte

Øvre grenser for boutgifter (boutgiftstaket)

Årlege buutgifter som ligg innanfor følgjande øvre grenser (buutgiftstak) går inn i utrekninga:

 1. kr 78 237 i ein husstand med ein person
 2. kr 97 404 i ein husstand med to personar
 3. kr 108 263 i ein husstand med tre personar
 4. kr 119 124 i ein husstand med fire personar
 5. kr 129 983 i ein husstand med fem personar eller fleire.

I nokre kommunar er den øvre grensa for årlege buutgifter høgare enn i resten av landet. Grensa er:

 1. kr 24 900 høgare i Oslo
 2. kr 16 978 høgare i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 3. kr 11 319 høgare i Kristiansand, Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Nordre Follo, Asker, Nesodden, Sola og Sandnes.

Har husstanden særskilt høge buutgifter fordi nokon i husstanden er funksjonshemma og har behov for ein spesialtilpassa bustad, kan den øvre grensa for buutgiftene aukast med kr 5 093 per år.

(Forskrift om bustøtte § 3)

Uansett hvor høye boutgifter søker har, kan søker ikke få lagt til grunn høyere boutgifter enn den maksimale grensen for boutgifter som er satt. Dette kalles boutgiftstaket.

Noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne

Du må krysse av for at boligen er spesialtilpasset i bostøttesystemet.

NB! Vilkårene i både punkt 1 og 2 må være oppfylt:

 1. Et medlem av husstanden må bo i en spesialtilpasset bolig. Dette gir økte boutgifter på grunn av tilpasningene som er gjort. Eksempler på dette kan være
  • at boligen er tilrettelagt for rullestolbruker med
   • heving og senkning av kjøkkenbenk
   • bad som må være større for å komme til med rullestol
   • terskler og inngangsparti/adkomst til boligen
   • andre tilpasninger for rullestolbruker
  • at taket er hevet fordi heiser og løfteinnretninger ble bygd inn
  • at boligen må være annerledes og dyrere utrustet enn boliger ellers. Et eksempel kan være boliger som er tilknyttet fellesrom som gjør husleien dyrere.
  • at teknisk utstyr i boligen tar svært stor plass. Et eksempel kan være en person som må ligge i respirator på grunn av alvorlig luftveissykdom.
  • å fjerne allergifremkallende elementer i boligkonstruksjonen på grunn av alvorlig allergi
 2. Et husstandsmedlem må ha nedsatt funksjonsevne, og ha behov for tilpasningen. Med nedsatt funksjonsevne mener vi
  • en fysisk funksjonsnedsettelse
  • en psykisk funksjonsnedsettelse
  • en medfødt skade, sykdom eller lignende

Søker må oppgi hvilke behov som blir dekket, og hvilke tilpasninger som faktisk er gjort.

Disse situasjonene gir ikke forhøyet tak for boutgifter:

 • En i husstanden har behov for rullator, eller har behov for enkle tekniske hjelpemidler fra folketrygden.
 • En omsorgsbolig finansiert av Husbanken vil normalt ikke ha høyere boutgifter fordi det er gitt tilskudd.
 • En funksjonsfrisk person som bor i en bolig som er dyrere som følge av spesialtilpasning
 • Boligen er tilpasset og fullfinansiert gjennom NAV og/eller kommunen (tilskudd til tilpasning).