Veileder i regelverk for bostøtte

Formålet med bostøtteordningen

Føremålet med den statlege bustøtta er å sikre personar med låge inntekter og høge buutgifter ein høveleg bustad.

(Bustøttelova § 1)

Bostøtten skal hjelpe husstander med lav inntekt og høye boutgifter til

  • en trygg og god bolig
  • at de kan bli boende i boligen
  • at de kan skaffe seg en bedre bolig

Ordningen er behovsprøvd. Det blir stilt krav til både husstanden, boligen og hvilken kommune søker bor i. Bostøtte blir beregnet på bakgrunn av

  • boutgifter
  • inntekter
  • antall personer i husstanden
  • hvilken kommune søker bor i