Veileder i regelverk for bostøtte

Krav til boligen

Vilkår for å få rett til bustøtte er at bustaden

a) er godkjend som bustad

b) er ein sjølvstendig bustad med eigen inngang

c) har eige bad og toalett og gjev høve til matlaging, og

d) gjev høve til kvile.

Personar som av helse- eller sosialfaglege årsaker bur i eit bufellesskap utan å høyre til same husstand, kan få bustøtte på individuelt grunnlag dersom kommunen godkjenner at bustaden er eigna. Kommunen kan i vurderinga av om bustanden er eigna gjere unntak frå kvalitetskravet i første ledd bokstav b. Kommunen kan også gjere unntak frå krava i bokstav c dersom funksjonane som er nemnde der, er del av bufellesskapet ellers.

(Bustøttelova § 5)

Godkjent bolig 

Boligen må være godkjent av plan- og bygningsmyndigheten i kommunen som en bolig. Alle rom i boenheten må være godkjente som oppholdsrom.

Det blir ikke gitt bostøtte til hospits, pensjonater, hoteller, institusjoner, mobile hjem, næringseiendommer og annet.

Det blir heller ikke gitt bostøtte til hytter og fritidsboliger. Det gjelder uavhengig av standard. Vi innhenter boligtype fra matrikkelen, og gir automatisk avslag til fritidsboliger. Hvis opplysningene er feil, må eier av boligen kontakte plan- og bygningsmyndighetene for å få rettet opplysningene i matrikkelen.

Selvstendig bolig

 • Boligen må ha egen inngang – det kan ikke være inngang gjennom en annens bolig.
 • Boligen må ha alle hovedfunksjoner innenfor egen boenhet. Det vil si at boenheten må ha
  • kjøkkenfunksjon, det må være mulig å lage og oppbevare mat, vaske opp og lignende
  • eget bad og wc
  • plass til seng og sittegruppe for hvile

Private utleieboliger som ikke er skilt ut som egen boenhet

Mange utleieboliger er ikke skilt ut som egne boenheter, fordi det er en intern forbindelse mellom hoveddelen og utleiedelen. Typisk for dette er en bolig med sokkelleilighet.

Kravene til en selvstendig bolig gjelder også for denne type boenheter. Skal vi godkjenne disse, må alle hovedfunksjoner være innenfor boenheten. I tillegg må alle rom i boenheten være godkjente for varig opphold.

Om bokollektiv

Bostøtte til søkere i bokollektiv er en unntaksbestemmelse. For å gi bostøtte til en søker i et bokollektiv, må du få avklart:

 • Er det helse- eller sosialfaglige grunner til at søker bor i kollektiv?
 • Oppfyller boligen kravene til utforming og er boligen egnet for søker?
 • Er det et bokollektiv eller én husstand?

For å godkjenne en søknad fra en søker i et bokollektiv, må det foreligge helse- eller sosialfaglige grunner for at søker bor i kollektiv. Det er ikke nok å ha det vanskelig økonomisk.

 • Hvis søker bor i kollektiv med kommunal tildelingsrett, forutsetter vi at den helse- og sosialfaglige vurderingen allerede er gjort.
 • For flyktninger med kort botid, vil vilkåret være oppfylt uten noen spesiell vurdering.
 • Hvis søker bor i privat kollektiv, skal det være gjort faglige vurderinger om det foreligger helse- eller sosialfaglige årsaker til at bokollektiv er en egnet boform for søker. Den faglige vurderingen kan være gjort av ansatte hos NAV, flyktningtjenesten eller andre i kommunen som kjenner situasjonen til søkeren, og som kan bekrefte behovet for å bo i kollektiv.

  Hvis søker ikke er i kontakt med kommunen, må søker legge fram annen dokumentasjon. Annen dokumentasjon kan være en attest fra fastlege, psykolog eller en annen behandler. Behandleren må bekrefte at søker bor i kollektivet av helse- eller sosialfaglige grunner.

 • Bokollektivet må være i en godkjent helårsbolig.
 • Rommet/rommene som søker leier, må være godkjente som oppholdsrom.
 • Søker må ha tilgang til kjøkken og bad og mulighet for hvile.
 • Boligen må være egnet til at flere bor sammen.
 • Boligen må passe til behovet søker har.

Du må forsikre deg om at boligen oppfyller kravene til utforming av et bokollektiv. Hvis boligen ikke er kjent for kommunen fra før, bør du innhente informasjon om boligen. Det kan du for eksempel gjøre ved oppslag i ulike registre, eller ved å kontakte byggesaksavdelingen i kommunen.

Det kan også være aktuelt å foreta en befaring for å avklare om boligen tilfredsstiller kravet til et bokollektiv. Hvem som skal foreta befaringen, må du få avklart i kommunen.

Du må være spesielt oppmerksom på om boenheten er egnet når det gjelder søkere med barn.

Du må kontrollere at det er et reelt bokollektiv, og ikke én husstand. Personer som hører til samme husstand, kan ikke motta bostøtte hver for seg.

En husstand kan bestå av én eller flere personer eller familier som har felles hushold. Felles hushold vil si at husstandsmedlemmene i større eller mindre grad har felles økonomi, for eksempel gjennom felles innkjøp av dagligvarer, felles betaling av regninger og ved at de spiser ett eller flere måltider sammen.

Som hovedregel tilhører ektefeller, samboere, barn, foreldre og søsken samme husstand. Det gjelder selv om personene har separate leiekontrakter.

Det kan i helt spesielle situasjoner likevel være grunner til å godkjenne at personer i nære relasjoner bor i kollektiv. I slike saker må du innhente mer informasjon, og gjøre en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Ta gjerne kontakt med Husbanken for å avklare behandlingen.

Venner eller andre som kjøper en bolig sammen, tilhører samme husstand og kan ikke etablere et bokollektiv som utløser rett til bostøtte.

I et bokollektiv deler alle beboerne kjøkken, stue, bad og boder i boligen på like vilkår.

 • Hvis boligeier eller utleier selv bor i boligen og leier ut rom med adgang til kjøkken og bad, blir det ikke ansett som et kollektiv, men som utleie av hybel.
 • Hvis boligeier selv bor i boligen og leier ut rom med tilgang til kjøkken, stue, bad og boder, kan vi godkjenne det som kollektiv i særlige tilfeller. Særlig tilfelle kan være at leietaker av helsefaglige eller sosiale grunner har behov for et botilbud med den konkrete utleieren.

Søkere i bokollektiv må søke på papir. I tillegg til søknaden må de fylle ut og legge ved skjemaet "HB 9.S.08 Opplysninger om bokollektiv". I skjemaet må de opplyse om de har en kontaktperson i kommunen, som kan bekrefte behovet for å bo i kollektiv.

Søker må legge ved fullstendig leiekontrakt. Leiekontrakten kan være med en huseier eller en framleier. Kontrakten må vise andel av husleien som søker betaler.

Hvis søker har en kontaktperson, skal kommunen kontakte personen og få bekreftet behovet for å bo i kollektiv.

Hvis søker ikke har kontaktperson i kommunen, skal søker legge ved attest fra sin behandler. Attesten må bekrefte at søker bor i kollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner.

Finansiering

Det er ingen krav til hvordan boligen er finansiert.