Veileder i regelverk for bostøtte

Kontroll og forebygging av feilutbetalinger

Som saksbehandler er du med å forebygge og hindre at det skjer feilutbetalinger av bostøtte.

I nye saker må du sjekke at boutgiftene er dokumentert. Er det grunn til å tro at en eller flere opplysninger fra søker ikke stemmer, må du undersøke saken nærmere.

Kommunen står som avsender på brev med bostøttevedtak. Feil blir ofte avdekket ved at brev kommer i retur. Det er viktig at du finner årsaken til at brev kommer i retur, for eksempel om søker fortsatt bor på adressen.

Når søker klager på Husbankens vedtak om tilbakebetaling av for mye utbetalt bostøtte, må du videresende klagen til Husbanken så fort som mulig.

I HB 9.C.23 - Vedlegg til tidsplan (PDF), er det satt opp forslag til en rekke rapporter dere kan ta ut i tillegg til de rapportene de er pålagt å ta ut. Disse kan være til hjelp i din saksbehandling, og for å hindre at det skjer feilutbetalinger.

Bustøttelova § 8 gir deg som saksbehandler rett til å kontrollere alle opplysninger i søknaden hos offentlige myndigheter, långiver, utleier, borettslag, sameier eller Posten. Du kan kontrollere når du registrerer en sak eller senere.

Du kan rutinemessig sjekke opplysninger eller foreta stikkprøvekontroller innenfor rammen av bustøttelova § 8. Dersom det oppstår mistanke om at noen mottar uberettiget bostøtte, må du ta kontakt med Husbanken for å avtale videre arbeid med saken.

Bustøttelova § 8 gir deg rett til å sjekke:

  • Størrelsen på boutgiftene
    • Dette kan du kontrollere hos utleier, långiver, borettslag eller sameie.
  • Opplysningene om husstanden
    • Folkeregisteret gir opplysninger om hvem som bor i boligen og fra hvilket tidspunkt. Videre når flytting er meldt, og hvilken dato gjelder flyttingen fra. Det er ikke mulig å se hvem som har bodd i en bolig. Historisk søk er bare mulig på personer. Du har lov å be Posten om informasjon om hvem som mottar post til boligen. Sjekk hos Posten skal du bare gjøre når det er grunn til å tro at det bor andre i boligen enn det som er registret i Folkeregisteret.
  • Boligkravene 
    • I matrikkelen og kommunens registre finner du opplysninger om boligen.

Opplysninger som er av betydning for retten til bostøtte, og som du finner i åpne kilde, som aviser, internett og Facebook og så videre, kan være kilder for å avdekke feilutbetalinger. Slike opplysninger kan gjøre at dere igangsetter undersøkelser eller du kan bruke de til å belyse en sak hvor det allerede er mistanke om at noe er galt.

Du som saksbehandler er ofte i direkte kontakt med søker. Feil blir gjerne oppdaget i forbindelse med samtaler, klage på vedtak eller søknad om startlån og annet. Om du kan bruke disse opplysningene for å avdekke urettmessig utbetaling av bostøtte, krever en nærmere vurdering. Har du fått opplysningene av søker i din rolle som bostøttesaksbehandler kan de naturligvis brukes. Hvis du eller en kollega har fått opplysninger i en annen rolle enn bostøttesaksbehandler, må du vurdere dette opp mot din taushetsplikt. Kommunene er ulikt organisert, men i mange tilfeller vil NAV være involvert. NAV-loven § 7 gir deg rett til å varsle, uavhengig av taushetsplikt, for å hindre at noen urettmessig får utbetalt offentlige ytelser. Er det varslet i samsvar med denne bestemmelsen kan du bruke opplysningene i bostøttesaken.

De fleste kontroller du som saksbehandler kan gjøre i samsvar med bustøttelova § 8 er omtalt i søknaden, og du trenger ikke å varsel søker i forkant.

Skal dere foreta kontroller som ikke er omtalt i eller varslet om i søknaden, er du forpliktet til å varsle søker. Du må informere søker om hvor du har hentet opplysninger fra og hvilke opplysninger det gjelder. Det må komme fram at du har hentet inn opplysningen i forbindelse med bostøttesaken. Dette gjelder også for andre husstandsmedlemmer. Hvis det er en konkret mistanke om at det bor flere personer i husstanden enn det som kommer fram i søknaden og/eller i Folkeregisteret må du kontakte søker. Se punkt 2.3.3 Opplysninger om husstand.

Det kommer frem av bustøttelova § 8 og personopplysningsloven § 20 at dere skal varsle søker så snart opplysningene er innhentet.

Er det behov for å innhente opplysninger hos andre enn offentlige myndigheter, långiver, utleier, borettslag, eierseksjonssameier eller Posten, er det Husbanken som gjør dette. Bustøttelova § 8 åpner for å innhente opplysninger hos alle som kan tenkes å ha informasjon som kan belyse en mulig sak om feilutbetalt bostøtte. Dette kan være hos strømleverandører, bredbånd/TV-leverandører, naboer og så videre.

Loven sier at både kommunen og Husbanken kan innhente informasjon i samsvar med bestemmelsen. Husbanken ønsker inntil videre at kommunen ikke innhenter informasjon etter denne bestemmelsen. Vi ønsker foreløpig at bare saksbehandlere hos oss, som har opplæring i hvordan de skal bruke bestemmelsen, gjør disse undersøkelsene.