Veileder i regelverk for bostøtte

Registrering i Folkeregisteret

Som hovedregel må alle i husstanden være registrert som bosatt på søknadsadressen i Folkeregisteret den 1. i måneden.

Det er viktig at det er registrert bruksenhetsnummer i adressen. Bruksenhetsnummeret (også kjent som bolignummeret) er en del av den offisielle adressen til søker. Alle bruksenheter skal ha bruksenhetsnummer.

Les mer om bruksenhetsnummer på Skatteetaten.no.

Det samme gjelder avtale om delt fast bosted for barn. Opplysningene må være registrert i Folkeregisteret senest dagen før vedtakskjøring. Se tidsplanen for bostøttesystemet (PDF).

Hvis hovedpersonen ikke er registrert som bosatt på søknadsadressen på den 1. i måneden, skjer dette:

  • Hvis søker ikke er registrert bosatt på adressen – får saken vedtaket «EV05 - ikke bosatt».
  • Hvis en voksen biperson ikke er registrert bosatt på adressen – får saken avvisningsvedtaket «EV48 - biperson ikke bosatt».
  • Hvis et barn ikke er registrert bosatt på adressen – søkeren får vanlig vedtak, men barnet er ikke med i beregningen.

Kommunen har meldeplikt ved avvik

Du har meldeplikt til Folkeregisteret når du i ditt arbeid blir kjent med at opplysninger avviker fra det som er registrert i Folkeregisteret jamfør folkeregisterloven § 7-1. Du skal melde avvik til Folkeregisteret på eget skjema som ligger på Folkeregisterets sider på skatteetaten.no.