Veileder i regelverk for bostøtte

Utlevering av opplysninger fra bostøtteregistre og -søknader

Teieplikta etter forvaltningslova hindrar ikkje Husbanken og kommunane i å gje ut opplysningar frå bustøtteregisteret og bustøttesøknadene til

  1. NAV, likningskontor og andre kommunale instansar som i sakshandsaminga si treng opplysningar om dei som får bustøtte og kor mykje bustøtte dei få
  2. revisjon eller anna form for kontroll av verksemda til Husbanken og kommunane.

(Forskrift om bustøtte § 12)

Ansatte ved NAV, ligningskontor og andre kommunale instanser som trenger opplysninger om bostøtte i saksbehandlingen sin kan få dette. Opplysninger kan også bli gitt ut i forbindelse med revisjon.

Når disse kontakter bostøttekontoret i kommunen, må de oppgi hvilken hjemmel de selv har til å få opplysningene.

Hvis de som krever opplysninger, har hjemmel til å få opplysningene, har vi hjemmel til å gi disse opplysningene i forskrift om bostøtte § 12.

Det er bare opplysninger om den personen det gjelder får bostøtte, og hvor mye som blir utbetalt i bostøtte, du kan gi opplysninger om. Det er ikke lov å gi ut opplysninger om andre forhold i saken, for eksempel at personen mottar uføretrygd.

Du må ikke utlevere fullstendige rapporter over alle som mottar bostøtte i kommunen til andre ansatte ved NAV/sosialkontor eller andre i kommunen. De må kreve å få utlevert opplysninger i hver enkelt sak.