Veileder i regelverk for bostøtte

Transport av bostøtte

Uforfalne krav på bustøtte kan overførast til kommunar som gjev forskot til dekking av buutgifter eller avdrag og renter på bustadlån for det same tidsrommet. Bustøttemottakaren må på førehand skriftleg ha gjeve eit frivillig, uttrykkeleg og informert samtykke om at kravet kan overførast.

(Bustøttelova § 9)

I enkelte tilfeller kan kommunen få bostøtten utbetalt til seg. Søker må ha gitt et skriftlig samtykke om at bostøtten blir overført kommunen. Dette innebærer at søker må forstå hva de skriver under på og samtykker til. Søker kan når som helst trekke tilbake samtykket som er blitt gitt til kommunen.

Vilkåret for denne overføringen til kommunen, er at det er kommunen som dekker boutgifter eller renter og avdrag på boliglån for samme periode som det er utbetalt bostøtte for. Kommunen kan ikke få overført bostøtte for å dekke gammel husleierestanse.

Bruk HB 9.S.30 Avtale om utbetaling av bostøtte (PDF) ved inngåelse av transportavtale.

Kommunen skal hver måned sende ut en avregning som viser hvor mye som er gitt i bostøtte og hvor mye vedkommende har fått i støtte fra kommunen. Om det er gitt mer i statlig bostøtte enn i støtte fra kommune skal søker få utbetalt differansen. Hvis bostøtten ikke er mulig å utbetale til søker, skal bostøtten betales tilbake til Husbanken konto 7694 05 20092.