Veileder i regelverk for bostøtte

Veilederen er for kommunale saksbehandlere et hjelpende tillegg til bustøttelova og forskrift om bustøtte. Den gir en oversikt over de forhold som bør vurderes ved behandling av søknader om bostøtte samt generell informasjon.

Veilederen som PDF er under revisjon 

Sist oppdatert 18.01.24

De aktuelle paragrafene i bostøtteloven og/eller forskrift om bostøtte er gjengitt i farget boks i tilknytning til hvert tema. Veiledningsteksten utfyller bostøtteloven og forskrift om bostøtte, og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

1.Generelt om bostøtte

1.1 Formålet med bostøtteordningen

1.2 Finansiering og organisering

1.3 Beregning og utbetaling av bostøtte

2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1 Generelt

2.1.1 Hjemmel til behandling av personopplysninger 

2.1.2 Taushetsplikten

2.1.3 Utlevering av opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader

2.1.4 Søknadsfrist - fullstendig søknad

2.1.5 Vergefullmakt, vanlig fullmakt og fremtidsfullmakt

2.2 Opplysninger om søkeren og andre som bor i boligen 

2.2.1 Hvem har rett til bostøtte?

2.2.2 Studenter/elever/lærlinger, personer i førstegangstjeneste og beboere i institusjon

2.2.3 Opplysninger om husstanden

2.2.4 Om registrering i folkeregisteret

2.2.5 Overstyring av folkeregisteret

2.2.6 Behandling av saker med sperret adresse

2.3 Opplysninger om boligen og boutgiftene 

2.3.1 Krav til boligen

2.3.2 Boutgifter

2.3.3 Øvre grenser for boutgifter (boutgiftstaket)

2.3.4 Egenandel av boutgifter

2.4 Opplysninger om inntekt og formue

2.4.1 Inntekt

2.4.2 Formue

2.5 Dokumentasjon 

2.6 Søkers underskrift

3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.1 Informasjon og veiledning

3.2 Klage på vedtak om bostøtte

3.2.1 Klagegrunner

3.3 Korrigere eksisterende saker

3.4 Etterbehandling

3.5 Kontroller og forebygging av feilutbetalinger

3.6 Tilbakekrav av form mye utbetalt bostøtte

3.7 Ny beregning og etterkontroll

3.8 Transport av bostøtte

3.9 Kommunale avgifter og kommuneopplysninger

4. Annen informasjon

4.1 Arkivering og kassasjon 

4.2 Overgangsordning

4.2.1 Overgangsordning som følge av uførereformen fra januar 2015

4.3 Regelverket

4.4 Tilgang til bostøttesystemet

4.5 Oversikt over vedtakskoder

4.6 Kontakt med Husbanken

5. Definisjoner og begreper