Veileder i regelverk for bostøtte

Beregning og utbetaling av bostøtte

Den bustøtta som skal betalast ut, blir utrekna som ein fastsett prosent av differansen mellom godkjende buutgifter og ein eigendel. Eigendelen blir fastsett ut frå inntekta og formuen til husstanden.

(Bustøttelova § 6)

Utbetalt bustøtte er 73,7 prosent av differansen mellom godkjente buutgifter etter § 2 og § 3 og ein eigendel etter § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8. 

(Forskrift om bustøtte § 1)

Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter husstanden har som avgjør hvor mye søker får i bostøtte. Bostøtten blir regnet ut for én måned om gangen.

Slik beregner vi bostøtte:

  1. Ta godkjente boutgifter og trekk fra egenandelen.
  2. Summen du får nå ganger du med 73,7 prosent.
  3. Det beløpet du får er den beregnete bostøtten.

Godkjente boutgifter

Departementet har fastsatt grenser for hvor høye boutgifter som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte (jamfør boutgiftstaket).

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen blir trukket fra i husstandens godkjente boutgifter. Den blir beregnet  ut fra antall medlemmer og den samlede inntekten husstanden har.

Øvre inntektsgrense for beregning

Overstiger inntektene til husstanden den grensen for inntekt som er satt for husstanden, får de ikke bostøtte.

Inntektsgrensen er bestemt av

  • om det er en ung ufør i husstanden
  • hvilken kommune husstanden bor i
  • om boligen er spesialtilpasset eller ikke
  • hvor mange medlemmer det er i husstanden
  • hvor mange barn under 18 år det er i husstanden

Utbetaling av bostøtte

Bustøtte blir utbetalt på etterskot den 20. kvar månad. Minste utbetaling er 56 kroner per månad.

Husbanken betaler bustøtte direkte til søkjaren. Utbetalinga skal skje direkte til kommunen dersom søkjaren og kommunen har inngått avtale om det jf. lov om bustøtte § 9.

(Forskrift om bustøtte § 13)

Husbanken utbetaler bostøtten til søker sin bankkonto. Får du inn papirsøknader uten påført kontonummer, må du kontakte søker for å få oppgitt kontonummer. Har ikke søker en bankkonto, kan bostøtten bli utbetalt via utbetalingsgiro eller betalingskort.

Utbetalingsgiro

Utbetalingsgiroen er gyldig den måneden den blir sendt ut + en måned. Husbanken kan utbetale beløpet på nytt hvis fristen for å heve beløp er utløpt, og søker har krav på det. Vi utbetaler normalt ikke beløp lenger enn 3 år tilbake i tid, jamfør Lov om foreldelse av fordringer § 2.

Betalingskort

Betalingskortet er for søkere som av ulike grunner ikke kan få en bankkonto. Betalingskortet blir sendt rekommandert fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Pinkoden blir sendt i vanlig post. Kortet kan brukes i de fleste butikker og søker kan ta ut kontanter i minibank eller i butikker. Alle henvendelser om betalingskortet eller PIN-kode, skal rettes til DFØ på telefon 40 40 98 20.

Betalingskortet kan også bli brukt av andre statlige virksomheter som for eksempel NAV og Skatteetaten.

Transport av bostøtte

Bostøtten kan bli utbetalt til kommunen når søker har gitt samtykke til dette (transportavtale). Se mer om dette i punkt 3.9 – Transport av bostøtte.

Utbetalingsdato

Hvis den 20. faller på lørdag, søndag eller helligdag, er utbetalingsdato virkedagen før. Det sendes ikke melding om utbetalinger utover vedtaksmeldingen.

Bostøtten er skattefri etter skatteloven § 5-43 punkt f.

Beregn forventet bostøtte ved hjelp av bostøttekalkulatoren.