Veileder i regelverk for bostøtte

Definisjoner og begreper

Avregning er at hele, eller deler av, bostøtten blir utbetalt til Husbanken for å nedbetale på et misligholdt lån, eller for mye utbetalt bostøtte.

Boutgiftstaket er den høyeste boutgiften du kan få lagt til grunn ved beregning av bostøtte. Denne grensen blir fastsatt av departementet i egen forskrift.

Dekningsprosenten er på 73,7 prosent. Den blir regnet av beregningsgrunnlaget som er et resultat av godkjente boutgifter fratrukket egenandelen.

Egenandel er den delen av de godkjente boutgiftene som søker selv må betale.

Formuetillegg er et beløp som blir lagt til inntekten når søker har formue utover fribeløp.

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn. Hvilken grense som gjelder, er avhengig av hvor i landet man bor og hvor mange som bor i husstanden. Hvis boutgiftene er høyere enn øvre grense, blir øvre grense lagt til grunn for beregningen.

Alle som er bosatt i boligen, og alle som er registrert i Folkeregisteret som bosatt, blir regnet som en del av husstanden.

Minste egenandel er den egenandelen (av boutgiftene) den enkelte selv må dekke, uavhengig av hvor lav inntekten er.

Overstyring er at Husbanken godkjenner å legge en annen adresse til grunn enn den som er registrert i Folkeregisteret. Enkelte søkere bor på sperret adresse, fortrolig eller strengt fortrolig. Kommunen kan legge inn en c/o adresse eller en annen adresse enn bostedsadressen, slik at søkers bosted ikke blir avslørt. Ta kontakt med Husbanken ved spesielle adresseforhold.

Situasjonsdato er den 1. i hver måned. Bolig- og husstandssituasjonen er basert på registrerte opplysninger i Folkeregisteret på situasjonsdatoene.

Hvis det blir utbetalt for mye bostøtte, kan den kreves tilbakebetalt. Eksempel på dette er når søker har gitt feil opplysninger, eller at saken blir kontrollert mot ligning i ettertid.

Bostøtten kan transporteres til kommunen. Det innebærer at kommunen får utbetalt bostøtten.

Øvre inntektsgrense er den høyeste inntekten du kan ha for å få utbetalt bostøtte.