Veileder i regelverk for bostøtte

Overstyring av Folkeregisteret

I særlige tilfeller kan Husbanken se bort fra kravet om at personer må være registrert som bosatt i Folkeregisteret den 1. i måneden, jamfør bostøtteforskriften § 10. Dette er en unntaksbestemmelse, og Husbanken vurderer dette i hver enkelt sak før opplysningene fra Folkeregisteret blir "overstyrt".

Ved overstyring kan Husbanken godkjenne at en person ikke har meldt flytting, eller vi kan godkjenne og fjerne en person fra saken. Under er eksempler på hvordan ulike situasjoner blir behandlet.

Begrepet "særlige tilfeller" og praksis ved overstyring av Folkeregisteret

Etter forskriftens § 10 er det kun i "særlige tilfeller" Husbanken kan se bort fra kravet om folkeregistrering. Husbanken vurdere den enkelte sak individuelt før det blir bestemt om vi skal overstyre Folkeregisteret eller ikke.

Vi kan godta at en person ikke har meldt flytting innen situasjonsdato (den første i hver måned), eller at en person kan bli fjernet fra bostøttesaken.

Under finner du eksempler på problemstillinger som gjør at vi kan fravike Folkeregisteret.

 • Søker er svekket av alder og har ikke fått meldt flytting.
 • Søker oppgir å ha vært syk, og har vært forhindret fra å melde flytting. Vanligvis bør det ikke være nødvendig med legeerklæring.

 • Sykdom og død i nærmeste familie.
 • Traumatiske familieforhold.
 • Søker trenger ekstra hjelp eller bistand.
 • Søker har vært, eller er, under rehabilitering. For eksempel kan søker være under behandling for rusavhengighet.

 • Institusjonsopphold har forhindret søker fra å ivareta sine interesser.
 • Husstandsmedlem som oppholder seg i institusjon blir fjernet fra saken dersom oppholdet er av en mer varig karakter.

Hvis den ene ektefellen flytter til omsorgsbolig, kan begge ektefeller søke, og motta bostøtte. Folkeregisteret vil ofte ikke godkjenne flyttemelding for den ene av ektefellene.

Foreldre som ikke bor sammen, kan avtale om barnet skal bo fast hos en av dem eller hos begge (delt fast bosted).

 • Det er barnets bostedsadresse i Folkeregisteret som er avgjørende.
 • Har barnet delt fast bosted, kan barnet være med på begge foreldrenes søknad. Det er en forutsetning at avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.
 • Hvis en av foreldrene nekter å underskrive på en flyttemelding, kan Husbanken overstyre Folkeregisteret.

I saker med nyankomne flyktninger kan familiemedlemmer ha forskjellige datoer for når de får status som "bosatt" i Folkeregisteret. Når barn får status "bosatt" senere enn foreldrene, kan vi godkjenne å ta de med på bostøttesaken fra det tidspunkt foreldrene har fått status som "bosatt".

Voksne personer må ha status "bosatt" før de kan bli med på bostøttesaken.

Husbanken kan klagebehandle aktuelle saker når barnet har fått status "bosatt" og har et gyldig fødselsnummer.

Ved oppløsning av ekteskap/samboerforhold kan vi fjerne den ene personen dersom kommunen bekrefter flyttingen.

Hvis det er tvil om et par faktisk bor fra hverandre, må de dokumentere dette. Det kan de gjøre ved å dokumentere at den som er antatt flyttet ut, betjener boutgifter et annet sted enn det Folkeregisteret tilsier, eller ved å framlegge separasjonsbevillingen.

Vi kan fjerne husstandsmedlemmer som oppholder seg i utlandet, når vi får dokumentasjon på at oppholdet og fraværet er varig.

Det at søker er innvandrer, er i seg selv ikke nok til å overstyre opplysningene hos Folkeregisteret. Hvis grunnen er særlig dårlig kjennskap til det norske samfunnet og norske regler, kan vi vurdere å overstyre Folkeregisteret.

Ved e-søknad må studenten melde flytting hvis han ikke bor sammen med søker. Når søker bruker papirsøknad eller det er en løpende sak, kan vi fjerne studenten hvis det er dokumentert at han/hun bor borte. Dokumentasjonen kan for eksempel være leiekontrakt på studiested.

Vi kan fjerne en person i førstegangstjeneste fra en sak hvis den faktisk bor borte, men er registrert som bosatt i foreldrehjemmet/husstanden som søker bostøtte.

E-søknaden krever ikke dokumentasjon på dette. Blir søknaden sendt inn på papir, kan du kreve dette dokumentert hvis du er i tvil om hvor vernepliktig er bosatt. Dokumentasjon kan for eksempel være leiekontrakt på studiested.

Hvis en person som opptrer på vegne av søker, ikke har sørget for å melde flytting i rett tid, er det urimelig at søker må lide for dette. Dette kan også være aktuelt der søker for eksempel er svekket av alder eller sykdom, og det er pårørende som burde ha ordnet flyttemelding.

Som utleier plikter kommunen å melde fra om husstander som flytter ut og inn av sine kommunalt disponerte boliger.

Dette må vurderes individuelt. Når det er bevist at en person faktisk er flyttet, men ikke kan eller vil melde flytting, kan vi slette personen fra saken.