Veileder i regelverk for bostøtte

Tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte

Husbanken kan krevje bustøtta tilbake dersom

a) mottakaren visste eller burde ha visst at han eller ho ikkje har hatt krav på støtte,

b) mottakaren eller nokon som har handla på vegner av mottakaren, aktlaust har gjeve galne eller mangelfulle opplysningar,

c) Husbanken eller kommunen har gjort eit mistak og mottakaren burde ha skjøna det, eller

d) etterkontroll syner at husstanden i perioden det er motteke bustøtte for, har hatt inntekt og/eller formue som overstig grenser gjevne av departementet i forskrift. Det gjeld utan omsyn til kven som er skuld i at det er utbetalt for mykje.

Departementet kan i forskrift gje reglar om tilbakebetaling av bustøtte.

(Bustøtteloven §10)

Bustøtte kan bli nytta til motrekning av eit krav som Husbanken har på tilbakebetaling av feil utbetalt bustøtte.

(Forskrift om bustøtte § 15)

Utbetaling av bostøtte er basert på et tillitsforhold mellom det offentlige og søker. Det er derfor viktig at søkeren gir fullstendige opplysninger om seg og sin husstand. Søker må gi beskjed om alle forhold som kan ha betydning for bostøtten. Dette inkluderer økning i inntekten som innebærer at søker ikke lenger har krav på bostøtte. Søker blir også gjort oppmerksom på dette i vedtaksbrevet.

Feil utbetalt bostøtte som følge av at søker har gitt uriktige opplysninger, kan bli krevd tilbakebetalt.

Husbanken kan motregne feil utbetalt bostøtte i løpende bostøtte.