Veileder i regelverk for bostøtte

Finansiering og organisering

Staten dekkjer utgiftene til bustøtte. Husbanken og kommunane administrerer bustøtteordninga. Kommunane dekkjer sine eigne utgifter til administrasjon.

Departementet kan i forskrift gje reglar om administrasjon og handsaming av bustøtte.

(Bustøttelova §7)

Det er du som saksbehandler i kommunen som skal ha all kontakt med søkerne. Du er førstelinja i saksbehandlingen, og har ansvar for at søknader om bostøtte blir behandlet i tråd med forvaltningsloven.

Kommunen skal innhente opplysninger, kontrollere og registrere data i bostøtteregisteret. Som saksbehandler er det din oppgave å

  • veilede søkerne
  • behandle søknader
  • forberede klagesaker som du skal sende til Husbanken for behandling.

Det er viktig at kommunen gjør denne ordningen kjent slik at alle som kan ha rett til bostøtte, får søkt. Statlig bostøtte vil bidra til at behovet for sosialhjelp blir redusert.

Kommunen må betale sine egne administrasjonsutgifter som

  • lønn til dere som arbeider med bostøtte
  • alle kontorutgifter, porto med mer

Husbanken har det overordnede ansvaret og står for drift av

  • bostøtteordningen
  • bostøttesystemet
  • utbetaling
  • regelverksutvikling
  • saksbehandling av klager