Veileder i regelverk for bostøtte

Klage på vedtak om bostøtte

Departementet kan i forskrift gje reglar om særskilt klagenemnd for enkeltvedtak etter denne lova.

(Lov om bustøtte § 13)

Vedtak om bostøtte er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Søker har rett til å klage på vedtaket. Husbanken er klageinstans.

Frist for å klage er tre uker etter at søker har mottatt vedtak, jamfør forvaltningsloven § 29.

Har søker, eller dennes fullmektig, uforskyldt gått ut over fristen, for eksempel ved sykdom, kan du likevel behandle klagen, jamfør forvaltningsloven § 31. Selv om søker eller fullmektigen selv er skyldig i forsinkelsen, kan vi i særlige tilfeller gjøre unntak.

Klager som blir sendt til Husbanken etter utløpet av klagefristen, må inneholde opplysninger om årsaken til at fristen ikke er overholdt. Du skal ikke avvise en klage som har kommet inn etter fristen, men sende den til Husbanken for behandling.

Klager som kommer inn mer enn ett år etter at vedtaket er fattet, blir ikke behandlet som klagesak. Du må forberede klagen og videresender den til Husbanken.

Du skal ikke journalføre klagen i bostøttesystemet før du har mottatt en skriftlig klage fra søker. Dersom du er i kontakt med søker og det du gir en utsettelse på klagefristen, skal du notere det i notatet på den aktuelle terminen klagen gjelder.

Formelle krav til en klage

 • Klagen må være skriftlig.
 • Klagen må angi hvilken termin den gjelder og inneholde person ID eller fødselsnummer, navn, adresse og bostedskommune.
 • Klagen må inneholde de opplysninger søker selv mener er relevante
 • Klagen må være undertegnet av søkeren eller hans fullmektig.

Du som jobber ved bostøttekontoret, skal

 • påføre dato for når klagen er mottatt og journalføre den i bostøttesystemet
 • opplyse saken så godt som mulig og legge ved nødvendig dokumentasjon
 • påse at påstander i klagen er bekreftet/avkreftet. Der kommunen har relevante tilleggsopplysninger, må disse komme fram i klagen
 • påse at opplysninger som har betydning for utfallet av saken, så langt det lar seg gjøre, er dokumentert eller sannsynliggjort
 • ta kopi til eget arkiv
 • sende klagen med vedlegg til Husbanken. Bruk HB 9.S.07 Bostøtte - overføring av klage til Husbanken (PDF) som førsteside på sendingen.

Du kan sende inn klagen digitalt fra kommunens saks- og arkivsystem. Husbankens organisasjonsnummer er 942 114 184. Kan du ikke sende inn digitalt, må du sende klagen på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø. Av hensyn til personvernet kan du ikke sende klagen eller vedlegg på e-post.

Rettet sak 

Oppdager du at kommunen, Husbanken eller søker har kommet med manglende opplysninger i etterkant (saken har fått vedtak V09 eller V48), kan vi rette opp saken uten å involvere søker. Du må beskrive hva som skal rettes opp på skjema HB 9.S.06 Bostøtte - rettet sak, og sende den til Husbanken.

Husbanken retter ikke saker på bakgrunn av telefonhenvendelser.

Når det offentlige har gjort en feil

Hvis kommunen eller Husbanken har registrert noe feil, eller unnlatt å registrere opplysninger som kommer fram i søknaden, kan Husbanken rette feilen, også etter ordinær klagefrist.

Klagenemnd

Det er i tillegg etablert en uavhengig klagenemnd. Nemnda skal behandle saker

 • hvor søker etter en nærmere redegjørelse ønsker å få saken vurdert av en uavhengig klagenemnd
 • der Husbanken etter andregangs klagebehandling opprettholder sitt vedtak.

Klagen skal journalføres som vanlig klage i bostøttesystemet.