Veileder for lån fra Husbanken

Sikkerhet for lånet

Lånet skal som hovedregel være sikret ved første prioritets pant i den bebygde eiendommen. Husbanken kan unntaksvis godta sideordnet førsteprioritet eller prioritet etter andre lån og heftelser. Lån til oppgradering kan gis med foranstående pant. Husbanken kan kreve at det i tillegg stilles garanti for barnehagelån etter kapittel 6 i denne forskrift.

For lån til andre enn personlige låntakere kan Husbanken kreve tilleggssikkerhet. Lån til kommuner og fylkeskommuner skal gis som gjeldsbrevlån. Lån til kommuner kan gis uten pantesikkerhet.

Er tomta festet, godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån som hviler på eiendommen, skal festekontraktens varighet minst svare til resten av lånets løpetid med tillegg av fem år. Videre skal det framgå av festekontrakten at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte, uten samtykke fra Husbanken. Festekontrakten skal tinglyses.

Ved oppføring av boliger for borettslag skal Husbanken stille krav om at det tegnes forsikring mot manglende innbetaling av felleskostnader. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller.

For startlån har kommunene tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet.

(Forskriften § 7-5)

Krav til pantesikkerhet (§ 7-5 første til fjerde ledd)

Ved lån til andre enn kommuner er det en forutsetning at Husbanken får nødvendig sikkerhet for lånet.

Lånet skal som hovedregel være sikret ved første prioritets pant i den bebygde eiendommen. Ved lån til bolig i et kombinert bolig- og næringsbygg er det en forutsetning at bygget blir seksjonert, slik at Husbanken får førsteprioritets pant i boligseksjonen(e).

Husbanken kan vurdere å godta sideordnet prioritet når

  • det blir gitt lån til bolig i tilbygg til en eksisterende bygning som er privatfinansiert
  • det blir gitt lån til hovedboligen, mens utleieboligen blir finansiert med lån i privatbank

Ved lån til oppgradering kan Husbanken godta andre prioritets pant eller dårligere prioritet. Se bestemmelsene om belåningsgrad i § 7-4 femte ledd, der det fremgår at pant i eiendommen ikke kan overstige 90 prosent av eiendommens verdi etter oppgraderingen.

Husbanken kan kreve tilleggssikkerhet ved lån til andre enn personlige låntakere . Dette kan for eksempel være pant i annen eiendom eller bankgaranti.

Festet tomt

Ved festet tomt har Husbanken krav om at festekontrakten skal

  • være tinglyst 
  • være i samsvar med lov om tomtefeste
  • godkjennes av Husbanken
  • understreke at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte, uten samtykke fra Husbanken.

Husbanken godtar prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån som hviler på eiendommen, skal festekontraktens varighet minst svare til resten av lånets løpetid med tillegg av fem år.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at hvis en festerett opphører, vil det medføre at heftelsene i festeretten, slik som Husbankens panterett, automatisk faller bort. I en slik situasjon ville ikke Husbanken hatt sikkerhet for vårt krav. Hvis det er aktuelt å avvikle festeavtalen som Husbankens sikkerhet er hektet på, kan Husbanken kreve at lånet blir innfridd.

Startlån – tapsdeling mellom kommune og stat (§ 7-5 femte ledd)

Startlånet skal ha pant i boligen som kjøpes. Dersom kommunen ikke sikrer lånet med pant i eiendommen , kan ikke kommunen kreve tapsdeling med Husbanken.

Kommunens tapsrisiko beregnes med utgangspunkt i lånet før pantet realiseres. Det betyr at kommunen har ansvar for 25 prosent av restgjelden før salg. Kommunen må dekke et eventuelt tap inntil denne andelen av lånet, dersom salg ikke gir full dekning.