Veileder for lån fra Husbanken

Formålet med låneordningen

Lån til boligkvalitet skal bidra til å fremme og utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger.

(Forskriften § 2-1)

Husbanken kan gi lån til boligkvalitet innenfor følgende tre kategorier av kvalitet:

  • Bygge miljøvennlige boliger
  • Bygge livsløpsboliger
  • Oppgradere eksisterende boliger

Lån til boligkvalitet er til helårsboliger. I tillegg til boligdelen kan lånet finansiere garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø.

Personer med nedsatt funksjonsevne som kan dokumentere behov for bil, kan få lån til boligkvalitet til å bygge garasje uavhengig av byggetidspunkt og finansieringskilde for boligen.

Når du søker, må du sannsynliggjøre at arbeidet starter innen seks måneder. Husbanken gir ikke lån hvis byggingen allerede er igangsatt. Arbeid med grunnmur er å betrakte som igangsatt. Grunnarbeider inkludert støping av såle eller tilsvarende kan derimot utføres før et prosjekt regnes som igangsatt.

Ombygging av annen bygningsmasse til boligformål regnes som oppføring (nybygging) av bolig.

Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler. Husbanken gir avslag på søknader når det ikke er midler igjen til låneformålet.

DiBK har fagansvaret for lån til miljøvennlige boliger, mens Husbanken har fagansvaret for livsløpsboliger.

Markedsføring

I markedsføring av prosjekter som er godkjent for finansiering fra Husbanken, kan utbygger/selger opplyse skriftlig om at prosjekter er husbankfinansiert eller at kjøpere kan søke om husbankfinansiering. Husbanken tillater ikke bruk av vår logo eller andre elementer fra vår visuelle identitet i markedsføring.