Veileder for lån fra Husbanken

Denne veilederen er til hjelp for deg som er forbruker, utbygger, representant for borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører som kan søke om lån fra Husbanken.

Forskriftsteksten er gjengitt i blå boks ved innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket.

Innholdsfortegnelse

1. Innledende bestemmelser

1.1 Virkeområde

1.2 Formål

1.3 Forsøk

 

2. Lån til boligkvalitet

2.1 Formålet med låneordningen

2.2 Hvem som kan få lån

2.3 Lån til å bygge miljøvennlige boliger

2.4 Lån til å bygge livsløpsboliger

2.5 Lån til å oppgradere eksisterende bolig

 

3. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte

3.1 Formålet med lånet

3.2 Hvem som kan få lån

3.3 Hva kan det gis lån til

3.4 Hvordan søknadene blir vurdert

 

4. Lån til studentboliger

4.1 Formålet med lånet

4.2 Hvem som kan få lån

4.3 Hva det kan gis lån til (kun forskriftstekst)

 

5. Startlån

Startlån har fått egen veileder, åpne PDF

6. Lån til barnehager (Husbanken gir ikke lån til barnehager)

 

7. Generelle bestemmelser ved Husbankens tildeling og
    forvaltning av lån

7.1 Generelle krav for å kunne få lån

7.2 Søknadsløsning og dokumentasjon

7.3 Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon

7.4 Kredittvurdering og låneutmåling

7.5 Sikkerhet for lånet

7.6 Lånetilsagn og utbetaling

7.7 Avslag ved uredelighet m.m.

7.8 Etikk og samfunnsansvar

7.9 Klageadgang

7.10 Kontroll

7.11 Inngåelse og forvaltning av låneavtaler

 

8. Rente- og avdragsvilkår

8.1 Generelle rentevilkår

8.2 Beregning av renter

8.3 Bestemmelser om beregning av renter for rentekompensasjonsordningen (kun forskriftstekst)

8.4 Over- og underkurs

8.5 Nedbetalingsvilkår

8.6 Terminforfall på lån i Husbanken

8.7 Gebyrer 

8.8 Virkemidler ved betalingsproblemer 

 

9. Sluttbestemmelser

9.1 Veileder

9.2 Ikrafttredelse (kun forskriftstekst)