Veileder for lån fra Husbanken

Hvordan søknadene blir vurdert

Husbanken avgjør søknadene ut fra blant annet

  1. hver kommunes behov, der de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer skal prioriteres
  2. hvor godt tiltaket er egnet til å nå formålet med låneordningen
  3. prosjektøkonomien og prosjektgjennomføringen.

(Forskriften § 3-4)

Husbanken legger vekt på behovsmeldingene fra kommunene og hvordan prosjektet/-ene er presentert i relevante plandokumenter, herunder budsjetter.