Veileder for lån fra Husbanken

Kontroll

Husbanken kan foreta stikkprøver for å kontrollere at lånet blir brukt som forutsatt i vedtaket. Husbanken kan også foreta andre former for kontroll.

Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av startlån. Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene til startlån er i samsvar med bestemmelser fastsatt av Husbanken.

(Forskriften § 7-10)

Husbanken foretar kontroll av utvalgte boliger og bygg for å se om prosjektene har de kvalitetene som er avtalt eller om andre forhold knyttet til tilsagnet er oppfylt. Husbanken kan kontrollere både under og etter en byggeprosjektperiode. Eventuelle avvik kan få konsekvenser for låneforholdet til Husbanken.