Veileder for lån fra Husbanken

Avslag ved uredelighet med mer

Husbanken skal avslå en søknad dersom søker forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt feil eller misvisende opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger. ;

Husbanken kan avslå en søknad dersom søker tidligere har vist manglende oppfyllelse av tidligere inngåtte avtaler med Husbanken eller kommunene.

Likt med søker regnes søkers representanter, eiere og eiernes nærstående samt selskaper e.l. med samme representants-/eierinteresser.

(Forskriften § 7-7)

Avslag ved uredelighet (§ 7-7 første ledd)

Husbanken gir aldri lån dersom den som søker, foretakets eiere mv. forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt feil eller misvisende opplysninger eller har tilbakeholdt opplysninger. Hvis Husbanken først blir kjent med forholdene etter at lånetilsagn er gitt, vil det få konsekvenser for låneforholdet. Ved uredelighet kan Husbanken avvikle det aktuelle lånet og avvikle hele kundeforholdet. Dette følger av ulovfestede prinsipper som også har kommet til uttrykk i finansavtaleloven § 7 (2). Gjelder det straffbare forhold, for eksempel forsøk på lånebedrageri, har Husbanken en plikt til å avvise kunden eller avvikle hele kundeforholdet, dersom kunden allerede har lån i Husbanken.

Avslag – manglende oppfyllelse av avtaler (§ 7-7 andre ledd)

Husbanken kan også avslå en søknad dersom søkeren, dens eiere mv. ikke har oppfylt tidligere inngåtte avtaler med Husbanken eller kommunene. Dette kan for eksempel være en aktør som ikke har overholdt sine forpliktelser i tildelings- eller tilvisingsavtalen med kommunen.