Veileder for lån fra Husbanken

Inngåelse og forvaltning av låneavtaler

Husbankens låneforvaltning følger privatrettslige regler.

Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag, og tilhørende forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. gjelder for låneavtalene og inngåelsen av disse.

Vilkårene for utbetalt lån fremkommer i skriftlig låneavtale (kredittavtale) mellom Husbanken (kredittgiver) og lånekunde.

Ved betalingsmislighold gjelder lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Husbanken er rapporteringspliktig etter lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

(Forskriften § 7-11)

Låneforvaltningen følger privatrettslige regler (§ 7-11 første ledd)

Husbankens låneforvaltning følger privatrettslige regler. Dette betyr at i forvaltningsfasen, etter at lånet er innvilget, vil ikke Husbankens beslutninger i låneforholdet være enkeltvedtak med klagerett. Slike avgjørelser er for eksempel 

  • avvikling av engasjement ved vesentlig mislighold 
  • avslag på anmodning om forlengelse av et tilsagns gyldighet 
  • avslag på anmodning om partsinnsyn.

Grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper gjelder også i forvaltningsfasen. Dette omfatter krav til saklighet, likebehandling, forsvarlig saksbehandling og bestemmelser om habilitet.

Lover som gjelder for Husbanken (§ 7-11 andre og fjerde ledd)

Disse bestemmelsene peker på noen lover som gjelder for Husbankens virksomhet, for eksempel. finansavtaleloven og forsinkelsesrenteloven.