Veileder for lån fra Husbanken

Hva kan det gis lån til

Husbanken kan gi lån til

  1. å oppføre boliger
  2. å kjøpe boliger, eller å kjøpe alle aksjene i et eiendomsselskap slik som definert i forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 §10, inkludert eventuelle kostnader til å utbedre boligene slik at de blir egnet til formålet
  3. å bygge om andre bygg til boliger, herunder eventuelle kostnader til kjøp av slike bygg.

Husbanken skal ikke gi lån til vedlikehold eller rehabilitering ut over det som følger av første ledd.

Utleieboligene skal være egnet for låneordningens målgruppe, og bør spres i vanlige og gode bomiljøer.

Husbanken kan ikke gi lån til prosjekter med samlokaliserte boliger dersom boligene får et institusjonsliknende preg. Disse boligene skal spres i vanlige og gode bomiljøer. 

(Forskriften § 3-3)

Kjøp av boliger, eventuelt kombinert med utbedring (§3-3 første ledd bokstav b)

Husbanken kan i tillegg til lån til kjøp av boliger gi lån til utbedring av boligene, hvis det trengs for at boligene kan egne seg til utleieformål. Som ved andre lånesøknader vil Husbankens kredittvurdering og øvrig vurdering av prosjektet og måloppnåelsen være avgjørende for utfallet av søknaden.

Egnede boliger i gode bomiljøer (§ 3-3 tredje og fjerde ledd) 

Boligen skal være egnet for målgruppen. Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlige bomiljøer.

Bruk Husbankens dialogverktøy for å planlegge samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger (HB 8.E.12). Det vil gi en oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene og bidra til god dialog mellom partene.

Dialogverktøyet vektlegger følgende prinsipper og kvalitetsaspekter

  • Boenhetene skal ikke ha institusjonslignende preg og omgivelser som kan virke stigmatiserende.
  • Antallet boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for høyt.
  • Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer.
  • Ulike brukergrupper skal ikke lokaliseres sammen på en uheldig måte. Når man etablerer bofellesskap og samlokaliserte boliger, skal brukerne selv eller deres representanter delta i planleggingen. I prosjekter med mer enn åtte samlokaliserte boenheter bør dialogverktøyet fylles ut.