Veileder for lån fra Husbanken

4.2 Hvem som kan få lån

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet.

Kunnskapsdepartementet kan etter søknad godkjenne lån til studentboligprosjekter i regi av studentsamskipnader som av ulike grunner ikke har fått tilskudd.

(Forskriften § 4-2)

Hovedregel – ikke lån uten tilskudd (§ 4-2 første ledd)

Husbanken kan som hovedregel bare gi lån til prosjekter der det er gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet, se unntak i § 4-2 omtalt nedenfor. Tilskudd til studentboliger kan bare gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser. Ettersom lånet er knyttet opp mot tilskudd, kan ikke Husbanken gi lån til studentboliger til private, kommersielle studentboligprosjekter etter denne bestemmelsen.

Unntak – samskipnader kan søke om lån uten tilskudd (§ 4-2 første ledd)

Kunnskapsdepartementet kan åpne opp for å gi lån til en studentsamskipnad, selv om samskipnaden ikke har fått tilskudd til prosjektet. Et eksempel på slike prosjekter er godt begrunnede søknader om oppgradering av eksisterende studentboliger.

Søknader etter unntaksbestemmelsen sendes til Husbanken. Husbanken avklarer deretter med Kunnskapsdepartementet hvorvidt unntaksbestemmelsen kan brukes. Hvis unntaksbestemmelsen kan brukes, vurderer Husbanken lånesøknaden på vanlig måte.

Husbanken stiller ikke kvalitetskrav utover TEK ved lån til studentboliger, verken når det gjelder tilgjengelighet eller miljøkrav.

For aktører med prosjekter som ikke får tilskudd til studentboliger, kan det være en mulighet å søke om lån til boligkvalitet etter kapittel 2.