Veileder for lån fra Husbanken

Lån til oppføring av livsløpsboliger

Husbanken kan gi lån til livsløpsboliger. Livsløpsboliger legger til rette for at personer uavhengig av funksjonsnivå kan bli boende i egen bolig gjennom hele livsløpet, leve aktive liv og være mest mulig selvhjulpne.

Ved lån til livsløpsboliger må kravene til tilgjengelig boenhet i til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift være oppfylt.

Lån til livsløpsboliger kan ikke gis der det etter til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift ikke er krav om tilgjengelig boenhet. Det er to unntak:

 1. Husbanken kan gi lån til livsløpsbolig til alle boliger på inntil 50 m² BRA-i som oppfyller alle kravene til livsløpsbolig.
 2. Husbanken kan finansiere leiligheter i andre etasje i fire- og seksmannsboliger uten at det er trinnfri atkomst til boligene ved ferdigstillelse. Husbanken krever da at det ved ferdigstillelse er satt av plass til fremtidig internt heishus med plass til innvendig løfteinnretning med størrelse på minimum 1100×1400 mm. Ved etterinstallering av heis skal heisen være universelt utformet og kunne betjene boligene i andre etasje. Alle leilighetene i prosjektet som blir finansiert med lån til livsløpsboliger, må tilfredsstille Husbankens krav til livsløpsbolig internt i boligen.

Livsløpsboliger skal i tillegg oppfylle alle følgende krav til tilgjengelighet:


a)Tilgjengelig parsengssoverom
 1. Parsengssoverom skal ha plass til en dobbeltseng på minst 1800×2100 mm. På den ene langsiden skal det være plass til en snusirkel for rullestol med diameter på 1500 mm eller snurektangel på 1300×1800mm. På motsatt langside skal det være passasjebredde på minst 600 mm. Det skal også være minst 900 mm passasjebredde frem til vindu. Foran skap skal det være plass til snusirkel eller snurektangel. Husbanken godtar stiplet fremtidig parsengssoverom på inngangsplanet hvis det er et parsengssoverom i en annen etasje.
 2. Parsengssoverommet og kjøkkenløsningen kan ikke være i samme rom.
 3. Stuen må være minst like stor som et parsengssoverom.

b) Tilgjengelig innvendig bod på minst 3 m²
 1. Boden på minimum 3 m² skal være inne i boenheten og ha utadslående dør eller skyvedør som er trinnfrie.
 2. Bodarealet skal utformes slik at boden kan benyttes av rullestolbruker. 

c) Vaskesøyle på tilgjengelig bad eller vaskerom

Vaskesøylen skal være på minst 600×600 mm og gi plass og tilkoblingsmulighet til vaskemaskin og tørketrommel på tilgjengelig bad, eller i et eget tilgjengelig vaskerom på inngangsplanet. Foran vaskesøylen skal det være betjeningsareal på 1400×900 mm for bruk av vaskemaskin og/eller tørketrommel.

d) Boligene skal være forberedt for installasjon og ettermontering av velferds- og smarthusteknologi

Boligene skal

 1. ha skap for ekom med plassering og utforming som sikrer tilstrekkelig dekningsforhold for mottak av trådløse signaler. Skapet skal ha inntak for bredbånd og plass til gateway, switch/ruter og patchepanel. 
 2. være forberedt for motorisert og fjernstyrt åpning av ytterdør, og ytterdøren må være godkjent for dette.
 3. være forberedt for ettermontering av utvendig solskjerming av solbelastede vinduer i stue og i parsengssoverom.

Nærmere spesifikasjoner fremgår av veileder.

(Forskriften § 2-4)

Grunnkrav

Alle nødvendige boligfunksjoner skal være tilgjengelige på inngangsplanet. Nødvendige boligfunksjoner er inngangsparti, kjøkken, stue, parsengssoverom og bad/toalett. Til og mellom disse funksjonene skal det ikke være bratt terreng, trapper eller høye terskler.

Se byggteknisk forskrift (TEK17) for mer utfyllende informasjon.

Hovedregel om at det må være krav om tilgjengelig boenhet i TEK (§ 2-4 tredje ledd) 

Hvis TEK ikke krever tilgjengelig boenhet, er hovedregelen at Husbanken ikke kan gi lån til livsløpsboliger. Det hjelper ikke om lånsøker ønsker å ha kompenserende tiltak som for eksempel en løfteplattform.

Det er to unntak fra denne hovedregelen:

 1. Byggteknisk forskrift åpner for å gjøre unntak fra kravene til tilgjengelig boenhet for halvparten av boligene som er under 50 m² BRA-i i prosjekter som har krav til heis. Husbanken kan finansiere disse boligene dersom de tilfredsstiller krav til livsløpsbolig.
 2. Husbanken kan gi lån til leiligheter i andre etasje i fire- og seksmannsboliger uten trinnfri atkomst hvis det er satt av plass til fremtidig innvendig heishus. Husbanken godtar ikke løfteinnretninger som skal være utendørs.

Plassen til den innvendige løfteinnretningen skal være på minimum 1100×1400 mm. Heisen skal være universelt utformet, og foran heisdørene skal det være plass til snusirkel eller snurektangel.

Unntaket fra kravet om trinnfri atkomst ved ferdigstillelse til leiligheter i andre etasje i flermannsboliger, gjelder bare for fire- og seksmannsboliger, ikke for tomannsboliger eller åttemannsboliger. Ved tomanns- og åttemannsboliger over to etasjer kan Husbanken bare gi lån til livsløpsboliger til leilighetene i første etasje.

Skal løfteinnretningen betjene flere enn seks boenheter, skal man installere heis etter gjeldende byggteknisk forskrift.

Prinsipp for planløsning av heis

Plantegning som viser løfteinnretning for fire- og seksmannsbolig

Illustrasjonen viser innvendig heis og snurektangel for leiligheter i fire- og seksmannsboliger.

Parsengssoverom (§ 2-4 fjerde ledd bokstav a)

Parsengsrommet og kjøkken kan ikke være i samme rom. Stuen kan ikke være mindre enn parsengsrommet.

Målsatt plantegning for minimumsløsning for parsengssoverom med dobbeltseng, vindu og skap. Se også NS11001-2 side 22.

Alternative planløsninger for tilgjengelige parsengssoverom

Alternativ 1

Plantegning som viser parsengsoverom på 3×3,7 meter med snurektangel

Parsengssoverom på 3x3,7 meter med skap og snurektangel på 1,3x1,8 meter.

Plantegning som viser parsengsoverom på 3x3,9 meter med snusirkel

Parsengssoverom på 3x3,9 meter med skap og snusirkel med diameter på 1,5 meter.

Alternativ 2

Plantegning som viser parsengsoverom på 3x4,3 meter med snurektangel

Parsengssoverom på 3x4,3 meter med flere skap og snurektangel på 1,3x1,8 meter. 

Plantegning som viser parsengsoverom på 3x4,5 meter med snusirkel

Parsengssoverom på 3x4,5 meter med flere skap og snusirkel med diameter på 1,5 meter.

Alternativ 3

Plantegning som viser parsengsoverom på 2,7x3,7 meter med snurektangel

Parsengssoverom på 2,7x3,7 meter uten skap, med snurektangel på 1,3x1,8 meter.

Plantegning som viser parsengsoverom på 2,7x3,9 meter med snusirkel

Parsengssoverom på 2,7x3,9 meter uten skap, med snusirkel med diameter på 1,5 meter.

Innvendig bod (§ 2-4, fjerde ledd bokstav b) 

Bodarealet på 3 m² må være inne i boenheten og kan ikke fordeles på to eller flere mindre boder. Om tekniske installasjoner blir plassert i bodarealet, må arealet som den/de tekniske installasjonene tar opp kompenseres for og boden utvides tilsvarende.

Bad og vaskerom (§ 2-4 fjerde ledd bokstav c)

Ta hensyn til følgende ved utforming av tilgjengelig bad og vaskerom i en livsløpsbolig :

 • Rommet skal ha plass til en hinderfri snusirkel som har en diameter på 1500 mm eller hinderfritt snurektangel på 1300×1800 mm utenfor møbleringssonen.
 • Det skal være minimum hhv 900 og 200 mm fri sideplass ved vannklosett.
 • Ved bruk av veggfestet vannklosett må skålen bygge minst 700 mm ut fra veggen.
 • Det skal ikke være nivåforskjell mellom gulvet i dusjnisjen og gulvet ellers.
 • Døren til bad eller vaskerom skal ha fri åpning på 760 mm. Dette løses med en 9 M dør uten terskel. For dør med terskel er krav til fri bredde 860 mm. Dette krever
  en 10 M dør.
 • Døren til bad eller vaskerom bør slå ut av rommet.

Under: Målsatt plantegning for bad/toalett/vaskerom som oppfyller kravene over med vaskesøyle, snusirkel/snurektangel og betjeningsareal. Se også eget eksempel der vaskesøylen er plassert i et eget vaskerom.

Eksempler på planløsning for tilgjengelige bad

Plantegning som viser eksempel på bad på 2,1x2,2 meter med snusirkel

Bad på 2,1x2,2 meter med snusirkel med diameter på 1,5 meter.

Plantegning som viser eksempel på bad på 2,2x2,1 meter med snusirkel

Bad på 2,2x2,1 meter med snusirkel med diameter på 1,5 meter. 

Plantegning som viser eksempel på bad på 2,1x2,2 meter med snusirkel og to dører

Bad på 2,2x2,1 meter med mulighet for to dører og snusirkel med diameter på 1,5 meter. 

Eksempel på vaskerom med snurektangel

Plantegning som viser vaskerom på 1,8x1,9 meter med snurektangel

Vaskerom på 1,8x1,9 meter med snurektangel på 1,3x1,8 meter.

Forberedelse for velferds- og smarthusteknologi (§ 2-4 fjerde ledd bokstav d) 

Den fysiske infrastrukturen av el og IKT- installasjonene må legges til rette på en slik måte at fremtidige tilpasninger enkelt lar seg gjennomføre uten store fysiske inngrep. Den fysiske infrastrukturen omfatter utførelse av inntak til boligen, boligens tekniske sentral, strukturert fremføring til de enkelte rom, etablering av føringssoner i boligen og plassering av punkter.

Husbanken krever at følgende kvaliteter er installert ved innflytting:

1. Skap for e-kom (elektronisk kommunikasjon) med plassering og utforming som sikrer tilstrekkelig dekningsforhold for mottak av trådløse signaler. Skapet skal ha

 • inntak for bredbånd og plass til gateway, switch/ruter og patchepanel
 • plassering slik at personer i rullestol kan betjene knappene i skapet i en høyde mellom 800 mm og 1100 mm over gulvet

2. Forberedt for motorisert og fjernstyrt åpning av ytterdør.

 • Ytterdøren må være godkjent for motorisert fjernstyring, slik at krav i brannvernlovgivningen tilfredsstilles samt ha trekkerør for 230 V ført til sikringsskap for senere installering av motorisert betjening

3. Forberedt for ettermontering av utvendig solskjerming av solbelastede vinduer i stue og parsengssoverom.

 • For senere installering av motorisert betjening skal vinduene ha trekkerør for 230 V ført til sikringsskap

Dersom det vil være vanskelig å trekke kabel i trekkerør i ettertid, for eksempel mer enn ti meter til plassering av teknisk boks eller vanskelige bend, bør man kable med én gang.

For å oppfylle kravet må prosjektbeskrivelsen redegjøre for hvordan boligen er forberedt for velferds- og smarthusteknologi.