Veileder for lån fra Husbanken

Lån til oppføring av miljøvennlige boliger

Husbanken kan gi lån til boliger med godt inneklima og miljøvennlige materialer og byggemetoder.

Minst tre av følgende forhold ved boligen og prosjektet må være oppfylt

a) Produkter som benyttes, kan maksimalt inneholde 0,1 vektprosent av spesifiserte helse- og miljøfarlige stoffer slik det framgår av veilederen.

b) Minimum 70 vektprosent av avfallet som oppstår dersom tiltaket overskrider 100 m², og minimum 80 vektprosent av avfallet som oppstår dersom tiltaket overskrider 300 m², skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

c) Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep. Rom før og etter endringen må tilfredsstille forskriftsmessige krav for rom til varig opphold. I tillegg må et av følgende krav

 1. minst ett rom skal utformes slik at det kan dele i to eller
 2. to rom kan slås sammen eller
 3. det er mulig å etablere en hybel der det er lagt til rette for eget bad og kjøkkenløsning. 

d) Minimum 25 areal-, volum- eller vektprosent av produkter innenfor utvalgte bygningsdeler skal ha miljødokumentasjon, slik det framgår av veiledningen.

e) Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking av bygninger under oppføring.

Husbanken kan også gi lån til bygg som ikke tar første ledd, men som har Svanemerke-sertifikat eller BREEAM-NOR-sertifikat "Very good", "Excellent" og "Outstanding".

(Forskriften § 2-3)

Nye miljøvennlige boliger skal ha godt inneklima, og prosjektene skal bidra til utvikling av miljøvennlige boliger og byggemetoder. Det er i alt listet opp fem kriterier i § 2-3, og minst tre av de nevnte forholdene ved boligen og prosjektet må være oppfylt.

Spørsmål knyttet til § 2-3 kan rettes til post@dibk.no

Begrenset bruk av helse- og miljøfarlige stoffer (§ 2-3 andre ledd bokstav a)

Produkter og materialer skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer som står oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste .

Dette kriteriet omfatter følgende produktgrupper som tilføres eller inngår i bygningen:

 • Bygningsplater
 • Trevirke behandlet med impregneringsmiddel
 • EPS, XPS og cellegummi-isolasjon
 • Polykarbonatplater
 • Vinduer og ytterdører
 • Lim 
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk
 • Smørbare membraner
 • Gulvbelegg i vinyl, PVC eller epoksy
 • Vinyl- og våtromstapet, samt glassfiberstrie
 • Teppegulv (vegg-til-vegg-teppe)

For å søke kravet kreves dokumentasjon av for eksempel gyldig Sintef Byggforsk teknisk godkjenning, sikkerhetsdatablad (SDS), EPD (Environmental Product Declaration), 
Miljømerket Svanen, EU Ecolabel dokumentasjon i henhold til forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). 

Her er eksempler på verktøy som kan være til hjelp for å vurdere og dokumentere helse- og miljøfarlige stoffer: 

 • ECOproduct er en miljøvurderingsmetode som tildeler et produkt fire «karaktersymboler» hvor et innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Et produkt med «hvit» eller «grønn» karakter innenfor kategorien helse- og miljøfarlige stoffer inneholder ikke disse stoffene i mengder over 0,1 vektprosent (prosent av vekten). Les mer på byggtjeneste.no/ecoproduct/
 • Verktøyet Cobuilder Collaborate viser blant annet om produkter eller kjemikalier inneholder stoffer på REACH kandidatliste, den norske prioritetslisten og BREEAM-NORs A20-liste. Verktøyet har stoffkartotek, risikovurderingsmodul, øvrig produktdokumentasjon i seg. Les mer på cobuilder.com/nb/cobuilder-collaborate/ 
 • Verktøyet EcoOnline er et digitalt stoffkartotek med tilgang til Nordens største database for sikkerhetsdatablad (SDS). Det inneholder blant annet annet en filterfunksjon slik at man kan sortere produkter eller kjemikalier som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Les mer om på ecoonline.no
 • ProsjektDok er en tjeneste for entreprenører, byggherrer og arkitekter som ønsker god oversikt over prosjektdokumentasjon i alle faser av et byggeprosjekt. Løsningen ivaretar dokumentasjonsflyt i alle prosjekter, mellom alle aktører. Les mer på byggtjeneste.no/prosjektdok/

Avfallssortering i byggeprosessen (§ 2-3 andre ledd bokstav b)

Avfallet skal sorteres i ulike avfallsfraksjoner. For tiltak over 100 m² skal man kildesortere minimum 70 prosent av vekten på avfallet (vektprosent). For tiltak over 300 m² skal man kildesortere minimum 80 prosent av vekten. Det sorterte avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Kravet i EUs avfallsdirektiv om at minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres, overgår kravet i TEK17 om minimum 60 prosent. Norge er forpliktet til å nå dette ambisiøse målet gjennom EØS-avtalen.

For å kreve kravet skal avfallsplan og sluttrapport dokumenteres som beskrevet i TEK17 § 9-6 og § 9-8.

Fleksibilitet i planløsningen (§ 2-3 andre ledd bokstav c)

Boligenheter som enkelt kan endre planløsning, kan redusere materialbruken, fremme arealeffektivitet og i tillegg gjøre det mulig å bo lenger i boligen. Dette gir muligheter for ekstra oppholdsrom/soverom, slå sammen rom og etablere en hybel. 

For å kreve krav krever dokumentasjon av alternativ planløsning, for eksempel med muligheter for ekstra oppholdsrom/soverom, dyktig kjøkken og stue, etablere hybel eller slå sammen rom. Etter at rom er slått sammen, skal det være minst et soverom i tillegg til stue i den nye planløsningen. Rom før og etter endringen må tilfredsstille kravene for rom til varig opphold i TEK17. 

Miljødokumentasjon (§ 2-3 andre ledd bokstav d)

Byggteknisk forskrift krever miljødokumentasjon av materialer og produkter i bygget. Disse produktene og materialene må utgjøre et vesentlig bidrag i hele livsløpet, enten areal, volum eller vekt.

Det er flere systemer for standardisert dokumentasjon av produkters miljøegenskaper.

For å kreve krav kreves dokumentasjon av minst forskjellige konkrete byggeprodukter fra bygningsdelene nevnt nedenfor som har EPD-er, Svanemerket eller EU Ecolabel. Hvert av de dokumenterte produktene må omfatte minst 25 prosent av bygningsdelens areal, volum eller vekt. Velg fritt mellom følgende bygningsdeler:

 • Grunn og fundamenter
 • Bæresystemer
 • Yttervegger
 • Innervegger
 • Dekker
 • Gulv til grunn
 • Yttertak

Fossilt brensel til oppvarming og tørking av bygninger (§ 2-3 andre ledd bokstav e)

Fossilt brensel til oppvarming og tørking i byggeperioden er en av få kilder til direkte klimagassutslipp fra bygg, og er derfor ikke tillatt. Dette kriteriet gjelder fossil olje, propan, diesel, gass, koks eller kull med mer. Fornybare løsninger som for eksempel bioolje, -gass, -diesel er tillatt.

For å kreve kravet kreves dokumentasjon av hvilken løsning som brukes for å varme opp og tørkebygningen.

Svanemerke- eller BREEAM-NOR-sertifikat (§ 2-3 tredje ledd) 

Husbanken kan som et alternativ gi lån til bygg som har Svanemerke-sertifikat eller BREEAM-NOR-sertifikat «Very good», «Excellent» eller «Outstanding». Boliger sertifisert etter Svanen eller BREEAM-NOR «Very good», «Excellent» og "Outstanding" har gode miljøkvaliteter selv om de ikke nødvendigvis har samme kvalitet som de kreves etter første ledd.

For å kreve kravet kreves dokumentasjon av Svanemerke-sertifikat eller med sertifikat for ferdigstillelse av BREEAM-NOR "Very good", "Excellent" og "Outstanding".

Ved lån til miljøvennlige boliger etter § 2-3 krever Husbanken at søkeren oppbevarer dokumentasjon på at kravene er oppfylt i fem år fra utbetalingstidspunktet.