Veileder for lån fra Husbanken

3.1 Formålet med lånet

Lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

(Forskriften § 3-1)

Hva mener vi med egnet bolig (§ 3-1 annet ledd)

Hva som skal til for at boligen er egnet for den som skal bo i den er forskjellig fra person til person. Det handler om standard, størrelse, funksjoner og lokalisering. I utgangspunktet stiller ikke Husbanken krav til boligkvalitet i utleieboliger utover gjeldende byggteknisk forskrift (TEK). Men i noen tilfeller vil det være behov for tilleggskvaliteter for at den skal være egnet for de som skal bo i den. Det kan for eksempel være boliger som er beregnet for eldre personer. For denne målgruppen vil en egnet bolig være en livsløpsbolig, se bestemmelsene i § 2-4.