Veileder for lån fra Husbanken

Veileder

Husbanken kan fastsette nærmere veileder om beregning av tap som staten skal dekke, og om saksbehandling og administrering av lån regulert i denne forskriften.

Kommunene kan fastsette egne retningslinjer i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

(Forskriften § 9-1)

Tapsdeling og administrering av startlån (§ 9-1 første ledd)

Husbanken har fastsatt en veileder om tapsdeling og administrering av startlån.

Kommunale retningslinjer (§ 9-1 annet ledd)

Flere kommuner har bestemmelser i sine retningslinjer, om at lånsøkeren må være bosatt i kommunen. Noen kommuner krever også at søkeren må ha bodd i kommunen en viss tid før det er aktuelt for kommunen å gi startlån. Å kreve at søkeren er bosatt i kommunen på søknadstidspunktet er i samsvar med regelverket for startlån. Det er også i samsvar med regelverket å stille krav om ett års botid på søknadstidspunktet. Et slikt krav om botid må gi åpning for å gjøre unntak, i hvert fall for husstander som er i akutte bosituasjoner.