Veileder for lån fra Husbanken

Klageadgang

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på Husbankens vedtak om tildeling og utmåling av lån og på avvisning og avslag på søknader om lån.

Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner.

(Forskriften § 7-9)

Klageadgang på Husbankens vedtak (§ 7-9 første ledd)

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. De gjeldende bestemmelsene om klage står i forvaltningsloven kapittel seks. Se veiledningen til § 7-11, 1. ledd om klage på de beslutningene som Husbanken tar etter at lånesøknaden er innvilget.

Krav til klagen, klagefrist og klagenemnd

Klagen må være skriftlig og undertegnet av klageren eller hans fullmektige. I klagen må det stå hvilket vedtak det klages på og hvilken endring klageren ønsker.

Klagen bør også være begrunnet, men det er ikke et absolutt krav. Det vil være enklere for Husbanken å ta stilling til klagen hvis klageren  skriver en begrunnelse for klagen.

Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram.

Dersom Husbanken ikke endrer sitt vedtak, sendes klagen til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

Startlån til videretildeling - kommuner kan ikke klage på Husbankens vedtak (§ 7-9 andre ledd)

Kommuner som søker om startlån til videretildeling, kan ikke klage på Husbankens vedtak. I de tilfellene kommunene søker om lån til egne prosjekter, har de klageadgang.