Veileder for lån fra Husbanken

3.2 Hvem som kan få lån

Husbanken kan gi lån til kommuner som sannsynliggjør at prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse. Det er et vilkår for slike lån at boligene tildeles vanskeligstilte i minst 30 år.

Husbanken kan gi lån til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte. Vilkårene for slik långivning er at eieren

  1. inngår en tildelingsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele alle boligene i et boligprosjekt til vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 30 år dersom prosjektet også har fått utleieboligtilskudd fra Husbanken eller  
  2. inngår en tilvisningsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise 40 % av boligene i et boligprosjekt til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år.

Eieren må i tillegg inngå en samarbeidsavtale med kommunen som regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.

Før Husbanken utbetaler lån til andre enn kommuner, må en erklæring om kommunens tildelings- eller tilvisningsrett etter annet ledd, være tinglyst som en heftelse på eiendommen.

(Forskriften § 3-2)

Mange kommuner samarbeider med private aktører for å få tilgang på kommunalt disponerte utleieboliger. I slike prosjekter er det utleier som inngår kontrakt med leietaker. Kommunen er ikke en økonomisk part.

Tildelingsavtaler (§ 3-2 andre ledd bokstav a) 

Husbanken kan gi lån til bygging og kjøp av utleieboliger til foretak som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Foretaket må inngå tildelingsavtale og samarbeidsavtale med kommunen. Lånet gis ikke til privatpersoner.

I prosjekter med tildelingsrett, har kommunen eksklusiv rett til å tildele alle de tilskuddsfinansierte boligene i prosjektet i 30 år. Kommunen tildeler boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Statlige helseforetak regnes likt med kommuner i denne sammenhengen.

I prosjekter med tildelingsrett er det utleier som inngår kontrakt med leietaker.

Tilvisingsavtaler (§ 3-2  andre ledd bokstav b) 

Husbanken kan gi lån til bygging og kjøp av utleieboliger til foretak som har som formål å eie, forvalte og leie ut boligene. Foretaket må inngå tilvisingsavtale og samarbeidsavtale med kommunen. Lånet gis ikke til privatpersoner.

Boligene skal være et supplement til kommunes egne boliger og er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er økonomisk vanskeligstilt på boligmarkedet.

I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men tilvisningsretten skal begrenses til 40 prosent av boligene til enhver tid.

De øvrige boligene som ikke er bebodd av leietakere utpekt av kommunen, kan foretaket leie ut på det private leiemarked. Dette gir fleksibilitet for begge parter og bidrar til at utleieboligene med tilvisingsavtale blir spredt i ordinære og gode bomiljø. I prosjekt med fire boliger eller færre, har kommunen tilvisingsrett til alle boligene.

Fellesbestemmelser for tildelings- og tilvisningsavtaler:

  • Låntaker/utleier må ha som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte. Ved søknad skal låntaker dokumentere dette med firmaattest og en beskrivelse av utleieselskapet.
  • Utleieforholdet skal baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
  • Garantidokument i husleieforhold (se Regjeringen.no) eller tilsvarende kommunal garanti må låntaker akseptere som sikkerhet.
  • Låntaker må legge ved søknaden signert tilvisingsavtale / tildelingsavtale mellom kommunen og selskapet, eller bekreftelse fra kommunen om at en slik avtale vil bli inngått.
  • Spesielt for tilvisningsavtaler: Leietakere som ikke er tilvist av kommunen, skal tilbys minimum fem års leiekontrakter. Dette er viktig for å skape bostabilitet, spesielt for barnefamilier

Nye selskaper er velkommen til å søke, under forutsetning av at kriteriene ovenfor aksepteres.

Prosessen starter med utlysing

Kommunen skal sette premissene når de inngår samarbeid om tildeling- og tilvisningsavtaler med private bransjeaktører.

Kommunen må derfor utlyse behovet for utleieboliger i lokalavis, nettside etc. før de inngår avtaler om tildeling eller tilvisning av utleieboliger. Dette er en forutsetning for å få lån i Husbanken.

Kvalitetskrav

Husbanken stiller ikke andre kvalitetskrav enn de som fremgår av gjeldende tekniske forskrift. Eventuelle lokale kvalitetskrav vil fremkomme i kommunens utlysing. Husbanken vil også vurdere om boligene er egnet for målgruppen.