Veileder for lån fra Husbanken

Formål med lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter. Lån fra Husbanken skal også bidra til finansiering av boliger i distriktene og barnehager.

Lån fra Husbanken skal ikke innebære overkompensasjon. Det vil si at anslåtte økonomiske fordeler ikke skal overstige anslåtte merkostnader og en rimelig fortjeneste.

(Forskriften  § 1-2 )

Norge er en del av det europeiske indre felles marked og må derfor følge konkurranse- og statsstøtteregelverket i EØS. Det er et krav at Husbankens økonomiske virkemidler er innrettet slik at de er samfunnsmessig nødvendige og egnet til å oppnå boligpolitiske mål. Virkemidlene skal gå til boligsosiale formål, økt bruk av boligløsninger som er energieffektive, miljøvennlige, nøkterne og universelt utformet.

Husbanken gjør dette ved å kreve tiltak utover krav i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift.

Nærmere føringer og prioriteringer for Husbankens långivning fremgår først og fremst av det årlige tildelingsbrevet Husbanken mottar fra KDD.