Veileder for lån fra Husbanken

Etikk og samfunnsanvar

Husbanken skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder økt samfunnsansvar for Husbankens kunder. Det er en forutsetning at Husbankens næringskunder overholder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med første ledd, kan Husbanken avslå søknaden.

Lån vil ikke bli utbetalt dersom det foreligger begrunnet mistanke om at søker eller sentrale personer i søkers virksomhet er involvert i forhold som nevnt i straffeloven kapitel 30 (bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet og annen arbeidslivskriminalitet).

(Forskriften § 7-8)

Avslag – brudd på FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (§ 7-8 første og andre ledd)

Husbanken forutsetter at næringskundene overholder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Se nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper på regjeringen.no.

Mistanke om økonomisk kriminalitet - lån blir ikke utbetalt (§ 7-8 tredje ledd)

Husbanken utbetaler ikke lån dersom Husbanken har begrunnet mistanke om at søker eller sentrale personer i virksomheten er involvert i bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet eller annen arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder blant annet konkurskriminalitet, hvitvasking, grove brudd på arbeidsmiljøloven og ved overtredelse av utlendingsloven ved bruk av ulovlig arbeidskraft.