Veileder for lån fra Husbanken

Nedbetalingsvilkår

Husbanken fastsetter nedbetalingsvilkårene innenfor disse rammene:

  1. Lån kan avdras som annuitets- eller serielån.  
  2. Lån kan gis med inntil 30 års løpetid. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger kan gis med inntil 50 års løpetid. Lån til kommuner som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller gis med inntil 50 års løpetid.
  3. Lån kan gis med inntil åtte års avdragsfrihet.

Lån med inntil 50 års løpetid etter første ledd bokstav b tredje setning kan bare gis dersom:

  1. det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt,
  2. det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid,
  3. det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
  4. det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.

Vilkåret i bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen.

For startlån står kommunen fritt til å tilby gunstigere nedbetalingsvilkår. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken.

(Forskriften § 8-5)

Annuitetslån og serielån (§ 8-5 første ledd bokstav a)

Annuitetslån

Annuitetslån betales med like store terminbeløp (summen av renter, avdrag og gebyr) i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at renten er uendret. Forholdet mellom rente- og avdragsdelen av terminbeløpet endres i takt med nedbetalingen av lånet, rentedelen blir mindre og avdragsdelen øker.

Serielån  

Serielån betales med like store avdrag per termin i hele nedbetalingsperioden, mens det betales renter av restlånet til enhver tid. Terminbeløpet (summen av renter, avdrag og gebyr) blir lavere etter hvert som lånet nedbetales. Sammenlignet med et tilsvarende annuitetslån, betaler en ved et serielån høyere terminbeløp i begynnelsen og lavere i slutten av nedbetalingsperioden.

Når vilkårene ellers er like, er renteutgiftene mindre for et serielån enn for et annuitetslån sett gjennom hele lånets løpetid.

Nedbetalingstid (§ 8-5 første ledd bokstav b)

Normal nedbetalingstid for lån er inntil 30 år. Ved lån til studentboliger og utleieboliger til vanskeligstilte kan Husbanken gi en nedbetalingstid på inntil 50 år.

Avdragsfri periode i startfasen av låneforholdet kan være hensiktsmessig i noen tilfeller. Dette kan være i tilfeller der låntaker har faste utgifter som avsluttes om kort tid, for eksempel annen gjeld, utgifter til barnepass, eller der det er gode utsikter for inntektsøkning i nærmeste fremtid.

Avdragsfrihet (§ 8-5 første ledd bokstav c)

Husbanken gir normalt lån uten avdragsfri periode. Se veiledning til bokstav b) når det gjelder avdragsfrihet ved startlån fra kommunen. Husbanken kan gi inntil åtte års avdragsfrihet.

Personlige låntakere må også forvente å betale avdrag fra starten av nedbetalingsløpet. Avdragsfrihet kan vurderes dersom låntakers betjeningsevne blir midlertidig forverret. Dette kan blant annet gjelde omstendigheter som samlivsbrudd, tap av samboer ved dødsfall samt ved arbeidsledighet og uførhet.