Veileder for tilskudd til boligtiltak

7. Vilkår for tilskudd – blant annet aktivitets- og rapporterings­plikt

Mottakere av tilskudd til boligsosiale tiltak eller tilskudd til boligtiltak i distriktene skal utarbeide en rapport om prosessen og metodene for å nå resultatet, om resultatene av tiltaket og ha et regnskap som viser hvordan tilskuddsmidlene er benyttet. Resultatene skal være offentlige og må kunne presenteres og videreformidles offentlig. Rapporten skal være universelt utformet og kunne publiseres på Husbankens nettsider.

(Forskrift § 7)

Leietakerorganisasjoner skal levere en rapport og et regnskap som viser hvordan tilskuddsmidlene er benyttet.

Vilkår for bruk av pengene kommer frem i tilskuddsbrevet. Skjer det forsinkelser og endringer i prosjektet i løpet av prosjektperioden, må dere ha en skriftlig godkjennelse fra Husbanken på dette. Sluttrapporten skal oppfylle kravene til universell utforming. Den skal være i tråd med krav for dokumenter (PDF) som skal på nettsider. Dette kan du lese mer om på uutilsynet.no

Der det er aktuelt skal rapporten inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt tatt i bruk i ordinær drift.

Rapporten (resultatet) skal formidles via Husbanken.no og på ulike læringsarenaer. Nærmere avklaring vil skje i dialog med Husbanken, og vil eventuelt være konkretisert i tilskuddsbrevet.