Veileder for tilskudd til boligtiltak

§ 5 Hva det ikke gis tilskudd til

Det gis ikke tilskudd til boligsosiale tiltak og boligtiltak i distriktene som

  1. sannsynligvis kan bli gjennomført uten tilskudd
  2. i sin helhet kan forventes å kunne finansieres med andre midler
  3. er gjennomført
  4. er pålagt kommunene gjennom lov.