Veileder for tilskudd til boligtiltak

5. Hva det ikke gis tilskudd til

Det gis ikke tilskudd til boligsosiale tiltak og boligtiltak i distriktene som

  1. sannsynligvis kan bli gjennomført uten tilskudd
  2. i sin helhet kan forventes å kunne finansieres med andre midler
  3. er gjennomført
  4. er pålagt kommunene gjennom lov.

(Forskrift § 5)

Tilskudd gis heller ikke til oppføring av nye boliger eller oppgradering eller utbedring i eksisterende boligmasse.