Veileder for tilskudd til boligtiltak

3.  Tilskudd til boligsosialt tiltak

Frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner, kan få tilskudd til å utvikle nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet. De kan også få tilskudd til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.

(Forskrift § 3)

Kommunen kan søke om tilskudd til boligsosiale tiltak til prosjekter som er særlig nyskapende og antas ha stor overføringsverdi til andre.

Kommunen kan også søke tilskudd til tiltak som gjør det mulig for barnefamilier og de med lav inntekt å etablere seg i pressområder. Høye boligpriser gjøre det vanskelig for disse å etablere seg, og det kan oppstå en opphopning av dårlige levekår i andre områder.  Dette er uheldig for de som ønsker å bo sentralt, og til hinder for å nå målet om en sosialt bærekraftig byutvikling der det er rom for alle sosiale lag i befolkningen. Det kan derfor være et særlig behov for å teste ut nye boligkonsepter og måter å jobbe på for å gjøre det enklere for barnefamilier og grupper med lav inntekt å etablere seg i pressområder. Pressområder er områder med stor tilflytting og stor etterspørsel etter boliger.

Husbanken ønsker særlig søknader som ser nærmere på

 1. Prioriterte målgrupper:
  • Tiltak som styrker kommunenes arbeid med å bosette flyktninger
  • Tiltak som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre, kan velge hvor og hvordan de vil bo.
  • Tiltak som bidrar til å skaffe egnede boliger for eldre i hele landet
  • Tiltak som bidrar til trygge boforhold for leietakere og gir økt kunnskap om leiemarkedet
 2. Kunnskapsarbeid:
  • Nye metoder, konsepter og løsninger for boligsosialt arbeid i hele landet
  • Nye boligkonsept og måter å jobbe på som bidrar til at det blir enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i egnet bolig.
  • Tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger

Det er særlig viktig at kunnskapen som blir utviklet i et prosjekt blir dokumentert, formidlet og delt på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet

Prosjekter som bidrar til nytenking, og har stor overføringsverdi til andre prosjekt vil bli prioritert.

Søknader om masterstipend

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til inntil 10 masterstudenter som skriver om temaer knyttet til bolig og boligsosialt arbeid eller boligtiltak i distriktene. Studenter som søker om stipend til masteroppgaver, kommer inn under private aktører.