Veileder for tilskudd til boligtiltak

15. Tilbakebetalings­plikt

Husbanken kan stanse utbetalingen eller kreve at mottaker helt eller delvis tilbakebetaler tilskuddet dersom

  1. tilskuddet ikke er brukt i samsvar med forskriften og vilkårene i tilskuddsvedtaket
  2. tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker
  3. tilskuddsmottakeren ikke har levert rapporten eller regnskapet innen fristen i tilskuddsvedtaket
  4. rapporten eller regnskapet ikke gir tilstrekkelig informasjon for å vurdere om kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket er oppfylt
  5. ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet.

(Forskrift § 15)