Veileder for tilskudd til boligtiltak

10. Prioritering mellom tilskuddene

Minst 30 prosent av tilsagnsrammen på kap. 581 post 78 Boligtiltak skal gå til boligsosiale tiltak, og minst 30 prosent skal gå til boligtiltak i distriktene. Innvilgede tilskudd til leietakerorganisasjoner skal ikke overstige 7 prosent av tilsagnsrammen.

I prioriteringen mellom tilskuddsordningene skal det legges vekt på hvor gjennomførbare prosjektene er, særlig basert på søkernes kompetanse og økonomi, om prosjektet innebærer utvikling av metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere, og hvilken overføringsverdi tiltaket har til andre liknende prosjekter.

(Forskrift § 10)

Prioriteringen av søknadene om tilskudd til boligtiltak i distriktene skjer i i samarbeid med Distriktssenteret.