Veileder for tilskudd til boligtiltak

10. Prioritering mellom tilskuddene

Dersom Husbanken får nok kvalifiserte søknader, skal minst 7 mill. kroner av tilsagnsrammen gå til boligsosiale tiltak og minst 21 mill. kroner til boligtiltak i distriktene. Tilskudd til leieboerorganisasjoner skal ikke overstige 1,5 mill. kroner.

I prioriteringen mellom tilskuddsordningene skal det legges vekt på hvor gjennomførbare prosjektene er, særlig basert på søkernes kompetanse og økonomi, om prosjektet innebærer utvikling av metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere, og hvilken overføringsverdi tiltaket har til andre liknende prosjekter.

(Forskrift § 10)

Prioriteringen av søknadene om tilskudd til boligtiltak i distriktene skjer i i samarbeid med Distriktssenteret.