Veileder for tilskudd til boligtiltak

9. Hvordan søknadene blir vurdert

Husbanken avgjør søknadene om tilskudd til boligsosiale tiltak og boligtiltak i distriktene etter en skjønnsmessig vurdering der det legges vekt på

  1. prosjektets faglige relevans
  2. hvor gjennomførbart prosjektet er, blant annet basert på søkers kompetanse og økonomi
  3. forankringen av prosjektet og involveringen av relevante aktører
  4. planen for å formidle resultatene av prosjektet
  5. om prosjektet innebærer utvikling av metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere

I vurderingen av kommuners søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak, legges det særlig vekt på om tiltaket er særlig nyskapende og kan ha stor overføringsverdi til andre.

I Husbankens vurdering av søknader til drift av leieboerorganisasjoner legges det vekt på

  1. antall medlemmer på søknadstidspunktet
  2. hvordan organisasjonen ivaretar leietakeres interesser og sprer kunnskap om leiemarkedet.

(Forskrift § 9)