Veileder for tilskudd til boligtiltak

16. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 23. februar 2011 nr. 193 om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken.

(Forskrift § 16)