Veileder for tilskudd til boligtiltak

Om veilederen for tilskudd til boligtiltak

Denne veilederen er ment som en hjelp for frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner, som ønsker å søke Husbanken om tilskudd til boligtiltak.

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet. og medvirke til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig uansett hvor i landet de bor.

Tilskuddet støtter regjeringen sin Nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken (2021–2024) og Prop 1 S (2023–2024) mål nummer 1 under programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg: Tilgang på egnede boliger i hele landet der det fremgår at alle skal bo godt og trygt. Et mål er at det skal være tilgang på egnede boliger i hele landet. Det betyr at boligmarkedet må fungere, både for kjøp og leie, og at den enkelte skal ha tilgang til en bolig som egner seg. Tilskuddet skal legge til rette for flere egnede boliger i hele landet, gjennom testing av nye boligtiltak. Det skal også stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon. I tillegg skal det støtte opp under arbeid som ivaretar leietakere på boligmarkedet.

Tilskuddet kan gå til:

  1. Tilskudd til boligsosiale tiltak
  2. Tilskudd til boligtiltak i distriktene
  3. Tilskudd til leieboerorganisasjoner

Forskriften er uthevet ved innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

For å innhente mer informasjon om tilskuddsordningen anbefaler vi at du bruker nettutgaven. Der vil du finne en rekke lenker som kan bidra til at arbeidet med planlegging og søknad blir noe enklere.