Veileder for tilskudd til boligtiltak

8. Krav til søknaden

En søknad om tilskudd sendes Husbanken senest 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli avvist.

En søknad om tilskudd til boligsosiale tiltak eller tilskudd til boligtiltak i distriktene skal

  1. angi søkerens navn, adresse, e-postadresse, organisasjonsnummer og hvem som er kontaktperson
  2. angi hva tilskuddet skal brukes til
  3. inneholde en prosjektbeskrivelse, en aktivitetsplan som beskriver hva som skal gjennomføres og når, og opplyse om eventuelle samarbeidspartnere
  4. angi tilskuddsbeløpet det søkes om
  5. inneholde en finansieringsplan
  6. inneholde en formidlingsplan

En søknad om tilskudd til en leietakerorganisasjon skal

  1. angi søkerens navn, adresse, e-postadresse, organisasjonsnummer og hvem som er kontaktperson
  2. angi antall medlemmer på søknadstidspunktet
  3. inneholde en beskrivelse av hvordan søker ivaretar leietakernes interesser på boligmarkedet.

Husbanken kan be om andre opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å avgjøre søknaden.

(Forskrift § 8)

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16 Søknad om tilskudd til boligtiltak. Eventuelle vedlegg sender dere sammen med søknaden. Eksempel på dette kan være prosjektbeskrivelse.

Søknad om tilskudd til boligtiltak – bokmål (PDF) 

Søknad om tilskudd til boligtiltak – nynorsk (PDF)

Alle søknader om tilskudd sendes til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller post@husbanken.no.

Realisme i forhold til gjennomføring og gevinst/merverdi, gjerne gjennom en god plan vil bli tillagt vekt i saksbehandlingen.

Alle får et skriftlig svar på søknaden.