Veileder for tilskudd til boligtiltak

4.  Tilskudd til boligtiltak i distriktene

Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks kan søke om tilskudd til å utvikle nye samarbeidsformer og å gjennomføre forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på egnede boliger i distriktskommuner.

(Forskrift § 4)

Regjeringen ønsker å bidra til bedre boligpolitisk kompetanse og styrke utviklings- og innovasjonskapasitet i distriktskommunene slik at kommunene kan få økt tilgang på flere egnede boliger for å håndtere fremtidige utfordringer som mangel på arbeidskraft og en aldrende befolkning.

Husbanken og Distriktssenteret ønsker særlig søknader om:

 • Utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler som bidrar til økt tilgang til egnede boliger i distriktskommuner, for eksempel:
  • Ulike modeller for eie/dele/leie, risikoreduksjon/sikring mot tap ved salg av nye boliger i distriktskommuner
  • Nye måter å samarbeide med utbyggere, og andre aktører på for å styrke eie- og utleiemarkedet i distriktskommuner
  • Interkommunale samarbeidsordninger om boligutvikling
  • Nye boligkonsept og boformer som vil gi et mer variert og fremtidsrettet boligtilbud for ulike målgrupper, for eksempel unge voksne og unge eldre
  • Prosjekter som gjennom transformasjon og gjenbruk av eksisterende kommunale og/eller andre boliger og bygg bidrar til økt tilgang til egnede boliger

Husbanken kan for eksempel gi støtte til prosjektledelse, koordinering av interkommunalt samarbeid eller tilskudd til å dokumentere og formidle prosjektet eller prosessen.

Det er viktig at kunnskapen som blir utviklet i et prosjekt blir dokumentert, formidlet og delt på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene. Husbanken og Distriktssenteret vil følge opp kommunene som får tilskudd og tilby kompetansestøtte og arenaer for erfaringsdeling.

Prosjekter som bidrar til nytenkning, og som har stor overføringsverdi til andre prosjekter blir prioritert.