Veileder for tilskudd til boligtiltak

4.  Tilskudd til boligtiltak i distriktene

Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks kan søke om tilskudd til å utvikle nye samarbeidsformer og å gjennomføre forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på egnede boliger i distriktskommuner.

(Forskrift § 4)

Husbanken og Distriktssenteret ønsker særlig søknader om:

  • Modeller som reduserer tapsrisikoen for personer som skal bygge eller kjøpe nybygde boliger i distriktene.
  • Nye måter å samarbeide med utbyggere på for å sikre at flerboligprosjekter blir bygd i distriktene
  • Nye boligkonsept og boformer som for eksempel kan være rettet mot å fremskaffe utleieboliger i distriktene som leietakerne så kan kjøpe.

Det er viktig at kunnskapen som blir utviklet i et prosjekt blir dokumentert, formidlet og delt på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene. Husbanken og Distriktssenteret vil følge opp kommunene som får tilskudd og tilby kompetansestøtte og arenaer for erfaringsdeling.

Prosjekter som bidrar til nytenkning, og som har stor overføringsverdi til andre prosjekter blir prioritert.