Veileder for tilskudd til boligtiltak

11. Beregning og utbetaling

Husbanken fastsetter tilskudd til boligsosiale tiltak eller boligtiltak i distriktene etter en helhetsvurdering. I vurderingen legges det særlig vekt på tiltakets kostnader og måloppnåelse og muligheten for annen finansiering. Husbanken kan stille vilkår om at søker bidrar med egeninnsats/egenkapital, og deltar med tilskudd, personalressurser, lokaler o.l. Tilskuddet utbetales når prosjektet er fullført og mottakeren har rapportert etter § 7. Utgifter til forsøk eller en pilot kan etter søknad utbetales over to år

Husbanken fastsetter tilskuddet til leietakerorganisasjoner ut ifra en skjønnsmessig vurdering, blant annet basert på antall medlemmer på søknadstidspunktet. Tilskuddet utbetales når regnskapet og rapporten etter § 7 er levert Husbanken. Tilskuddet kan delutbetales på bakgrunn av regnskap. Det kan søkes om sluttutbetaling 3. kvartal i tilskuddsåret på bakgrunn av ajourført regnskap og rapport som beskriver gjennomførte tiltak. Årsregnskap ettersendes snarest mulig etter årsmøtet og senest innen utgangen av mai (påfølgende år).

(Forskrift § 11)

Delutbetalinger blir vurdert i hver enkelt sak og gjelder særlig større prosjekter som går over flere år. Ved delutbetaling må dere dokumentere påløpte kostnader i prosjektet. Dette kan være dokumentasjon på fremdrift, påløpte kostnader, utført arbeid slik som timelister, midtveisrapport med mer. 

I tilskuddsbrevet står det hvilke vedlegg som skal følge søknaden om sluttutbetaling. Det kan være

  • dokumentasjon/sluttrapport som inkluderer egen vurdering av måloppnåelse. Sluttrapporten må inneholde et sammendrag som gir en god oppsummering av prosjektet og oppnådde resultater.
  • regnskapsutdrag undertegnet av prosjektleder. Regnskapsutdraget skal være bekreftet med revisorattestasjon når tilskuddet er på mer enn 500 000 kroner

Dere må bruke ett av disse skjemaene:

Søknad om utbetaling av boligtiltak – bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av boligtiltak – nynorsk (PDF)

Hvis Husbanken ikke har mottatt søknad om utbetaling innen fristen som er oppgitt i vedtaket, vil retten til tilskuddet falle bort.

Det er viktig å ta tidlig kontakt med Husbanken dersom det blir forsinkelser i prosjektet.