2.1 Type tiltak

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer pleie- og omsorgsplasser:

a. Plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

b. Omsorgsbolig, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

c. Fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsplasser for å oppnå heldøgnstjeneste.

d. Lokaler for dagaktivitetstilbud, se pkt. 6.3 femte avsnitt.

e. Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, se også § 3-5.

(Retningslinje 2.1)

Under planlegging av nye institusjonsplasser og omsorgsboliger, bør kommunene vurdere alle alternativer for fremskaffelse. Dette kan for eksempel være ombygging/utbedring og tilrettelegging av eksisterende bebyggelse, eller inngåelse av langvarige leiekontrakter.

Hva menes med plass?

Med plass mener vi

 • plass i institusjon herunder sykehjem, helsehus og heldøgnsomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp (ØHD/KAD) samt barne- og avlastningsboliger
 • omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som er tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes

Ulike typer boformer og fellesareal

Plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven (jamfør retningslinjenes punkt 2.1 a)

Dette er institusjonsplasser og botilbud som opprettes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, første ledd nr. 6 bokstav c (lovdata.no). Kommunen skal kunne tilby tjenester til ulike grupper med behov for heldøgn helse- og omsorgstjenester, herunder både langtids- og korttidsopphold. Eksempler på dette er ved rehabilitering, utredningsopphold og lindrende behandling. Beboerne betaler vederlag for oppholdet etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Barne- og avlastningsboliger

Dette er institusjonsplasser og botilbud med heldøgns omsorgstjenester etter § 1 bokstav a i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon (lovdata.no). Husbankens investeringstilskudd utmåles i henhold til satsen for institusjonsplass.

Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barn og ungdom. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Les mer i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg på husbanken.no.

Omsorgsboliger hvor beboeren har leiekontrakt (jamfør retningslinjenes punkt 2.1.b)

Dette er omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det skal være baseareal med nødvendige funksjoner i tilknytning til, eller i nærmiljøet til prosjektet.

 • Beboerne har husleiekontrakt.
 • Beboerne kan søke bostøtte.
 • Utmålingen av tilskudd per omsorgsbolig omfatter også nødvendig fellesareal, ulike aktivitetsrom og lokaler for hjemmetjenestepersonell til omsorgsboligene på døgnbasis. Disse skal lokaliseres i tilknytning til, eller i boligens nærmiljø.

Fellesareal ved etablering av omsorgsboliger

Omsorgsboliger som delfinansieres med investeringstilskudd skal ha fellesareal, da disse skal forbeholdes personer med omfattende hjelpebehov og kognitiv svikt. Unntaksvis kan omsorgsboliger også bygges uten fellesareal når dette er mest hensiktsmessig ut fra målgruppens behov.

Kommunen kan etablere omsorgsboliger og deretter opprette borettslag

 • Kommunen eier tomta og er byggherre fram til ferdigstillelse av prosjektet.
 • Beboerne kjøper sine andeler.
 • Salget må skje direkte fra kommunen til den enkelte andelseier. En slik modell er komplisert og krever juridisk kompetanse, blant annet om etablering av borettslag.

Fellesareal med mer (jamfør retningslinjenes punkt 2.1.c)

 • Fellesareal i eller i tilknytning til eksisterende bygg. Til oppføring eller utbedring av oppholds- og aktivitetsareal i tilknytning til eksisterende omsorgsplasser. For å få tilskudd skal eksisterende omsorgsplasser være tilpasset målgruppen og ha tilfredsstillende standard.
 • Uteareal og sansehager. Til etablering av tilpasset uteareal, herunder sansehager i tilknytning til eksisterende institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester.
 • Sprinkleranlegg og velferdsteknologi. Tilskuddet kan gis til heving av teknisk standard i eksisterende bygningsmasse, for eksempel sprinkleranlegg og ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi.

Lokaler for dagaktivitetstilbud (jamfør retningslinjenes punkt 2.1.d)

 • Lokaler for personer med dagaktivitetstilbud til personer med omfattende behov for helse- og/eller omsorgstjenester, kan finansieres med investeringstilskudd. Målgruppen begrenses til personer som på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet har behov for dagaktivitetstilbud, jamfør punkt 6.3 i retningslinjen. Dersom tilbudet også skal være åpent for andre, avgrenses finansieringen ut fra antall brukere i målgruppen beskrevet over.
 • Det godkjennes et areal på om lag 10 m² per bruker. Ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen. Utmåling av tilskuddet vil avgrenses ut fra antall samtidige brukere i målgruppen og deres arealbehov. I mange tilfeller vil brukere av dagaktivitetstilbud ha et vedtak, men så lenge tilbudet skal benyttes av målgruppen som er definert for dagaktivitetstilbud, er ikke vedtak lenger noen forutsetning for tilskudd (endring fra 2019). Lokalene må være i bruk i henhold til formålet i 30 år etter utbetaling, på lik linje med omsorgsplasser. Lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til omsorgsplasser skal ikke erstatte bogruppenes fellesareal.

Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp (jamfør retningslinjenes punkt 2.1.e)

 • Husbanken gir også investeringstilskudd til intermediære institusjonsplasser, ØHD/KAD som eies av kommunen. Det forutsettes at disse plassene er utformet som ordinære sykehjems-/institusjonsplasser i henhold til Husbankens veileder for utforming. Investeringstilskuddet utmåles i henhold til satsen for plass i institusjon.

Tiltak det gis tilskudd til

 • Oppføring av nye omsorgsboliger, plasser i institusjon og lokaler for dagaktivitetstilbud.
 • Kjøp av eksisterende bygg. Det forutsettes at denne bygningen oppfyller Husbankens krav ved kjøpet eller etter eventuell ombygging, jamfør punkt 6.3 i retningslinjen.
 • Ombygging. Dette innebærer for eksempel endring av rominndeling/bygging av nye bad og liknende.
 • Utbedring. Dette innebærer heving av standard og kan for eksempel være tiltak som heis, sprinkleranlegg samt ulike tiltak tilknyttet velfredsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
 • Ombygging og utbedring. Dette skal utføres med henblikk på de målgruppene tiltaket er tiltenkt. Det skal tas hensyn til de anbefalinger som er gitt til bogrupper for personer med demens og kognitiv svikt. Ved ombygging/utbedring av eksisterende bygning som er, eller skal tas i bruk som omsorgsbolig/institusjon, forutsettes kravene i retningslinjen fulgt så langt som mulig innenfor tekniske begrensninger og akseptable økonomiske rammer.
 • Leie. Det kan også gis investeringstilskudd når kommunen leier lokaler til omsorgsboliger og institusjonsplasser.

Tiltak det ikke gis tilskudd til

 • Vanlig vedlikehold som slitasje og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak, vinduer eller andre tiltak som skyldes manglende vedlikehold.
 • Kjøp som bare representerer et formelt eierskifte som for eksempel mellom stiftelser og kommune. Se punkt 6.3 i denne veilederen.
 • Bygging av fellesareal eller installasjon av ulike former for velferdsteknologi i nye prosjekter. Dette inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddet per omsorgsplass.