3. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie omsorgsplassene eller om kommunen skal leie eller på annen måte fremskaffe omsorgsplassene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut.

(Retningslinje 3)

Kommunene har ansvar for at regelverket for denne ordningen følges i alle prosjekter, også de som innbefatter private aktører. Se for øvrig punkt 6.5 om disponering og tildeling og punkt 6.6 om utforming.

Kommunen kan inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirmaer eller andre. Er det uklarheter i avtalegrunnlaget, anbefaler vi dere å søke juridisk bistand hos KS eller andre. Kommunen er ansvarlig for at de avtaler kommunen inngår ikke er i strid med vilkårene i avtalen mellom Husbanken og kommunen.

Muligheten for å videretildele investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble avviklet i 2011. Se punkt 6.5 vedrørende disponering og tildeling av omsorgsplasser. Tilskuddet skal inngå i kommunens investeringsbudsjett eller benyttes til ekstraordinær nedbetaling av annen gjeld knyttet til investeringer.

Videretildeling i årene 2008-2010

Kommuner som fikk tilsagn om investeringstilskudd i årene 2008–2010 kunne videretildele tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som tilbød egne omsorgsplasser på non-profit basis. Stortinget vedtok å avvikle denne ordningen fra 2011. Dette betyr at investeringstilskudd med tilsagn fra og med 2011 ikke kan videretildeles.

Offentlige anskaffelser

Kommunen har ansvar for at reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt. Når kommunen skal leie lokaler, bygge/ombygge eller kjøpe tjenester, skal dette skje etter reglene om offentlige anskaffelser.

Bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.

Når kommunen skal foreta en anskaffelse kan dere eksempelvis søke råd hos DIFI, KS eller Leverandørutviklingsprogrammet.

Interkommunalt samarbeid

Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken.