2.2.1 Netto tilvekst

Med netto tilvekst menes at de plasser som får tilskudd, kommer i tillegg til de plassene kommunen allerede har. Det totale antallet heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kommunen skal øke. Plasser som er finansiert uten tilskudd, regnes også med i det totale antallet.

Heldøgns omsorgsplasser tildeles personer som har behov for helse- og omsorgstjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Se nærmere i Husbankens veileder HB 8.C.8, punkt 8.

Kommunen må gi oversikt over antall plasser de har i dag og redegjøre for antall plasser søknaden gir rom for å realisere.

Kommunen kan ikke avvikle plasser i 10 år fra søknadstidspunktet ved tilskudd til plasser som gir netto tilvekst.

Kommunen har plikt til å melde ifra til Husbanken hvis vilkåret om netto tilvekst ikke blir oppfylt. 

Se punkt 6.8 om tilbakebetaling av tilskudd.

(Retningslinje 2.2.1)

Investeringstilskudd fra post 69 til netto tilvekst omfatter

  • heldøgns omsorgsplasser som gir netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet

Husbanken kan gi avslag på søknader på en eller begge postene (uavhengig av hverandre) dersom årets ramme er brukt opp.