7. Andre bestemmelser

Dersom det innvilges investeringstilskudd til omsorgsboliger, kan det ikke gis tilskudd til utleieboliger eller tilskudd til etablering i tillegg.

Husbanken kan i særskilte tilfelle fravike retningslinjen dersom det ikke strider mot forskrift eller instrukser fra departementet.

Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Husbanken kan fastsette utfyllende bestemmelser og rutiner for ordningen.

(Retningslinje 7)

Vedtak om tilskudd er ikke enkeltvedtak, det er derfor ikke klageadgang på vedtaket (jamfør Forvaltningslovens § 28).

Bostøtte: Det gis ikke bostøtte til personer i institusjoner eller boliger hvor det betales vederlag. Det kan gis bostøtte til personer i omsorgsbolig. Dette gjelder ikke for boliger i utlandet. 

Lån: Kommunene kan normalt ikke søke om lån til omsorgsboliger (unntak for private aktører). Institusjonsplasser regnes ikke som utleieboliger, derfor vil nedbetalingstiden på et lån bli maksimalt 30 år.