2.2.3 Kombinasjon av netto tilvekst og rehabilitering

Husbanken kan gi investeringstilskudd til netto tilvekst sammen med tilskudd til rehabilitering til et prosjekt hvis én del av prosjektet gir netto tilvekst av plasser, mens den andre delen av prosjektet ikke gir netto tilvekst.

I kombinasjonssaker fordeles tilskuddet prosentvis på delen med netto tilvekst og delen som ikke gir netto tilvekst. Fordelingen kan baseres på faktisk kostnadsfordeling, eller andel av plassene som gir netto tilvekst.

(Retningslinje 2.2.3)

Om alle heldøgns omsorgsplasser i et prosjekt gir netto tilvekst, settes andel tilskudd som er knyttet til netto tilvekst til 100 prosent i søknaden. Det gjelder selv om søknaden også omfatter lokaler for dagaktivitetstilbud eller annet som ikke er knyttet til antall heldøgns omsorgsplasser.

Husbanken og kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig å dele prosjektet i to forespørsler/søknader, for eksempel dersom det er store prisforskjeller mellom plasser/boliger som søkes fra post 63 og 69.

Du kan lese mer om netto tilvekst og andre spørsmål og svar på temasiden for investeringstilskuddet.

Hva menes med totalt antall heldøgns omsorgsplasser?

Det totale antall heldøgns omsorgsplasser i en kommune utgjør summen av antall plasser som faller inn under heldøgns helse- og omsorgstjenester, se definisjon i kapittel 8.

Når kommunen søker investeringstilskudd fra post 69 Netto tilvekst må kommunen oppgi det totale antall heldøgns omsorgsplasser i kommunen å søknadstidspunktet. Det totale antall heldøgns omsorgsplasser i kommunen omfatter alle plasser som kommunen regner som heldøgns omsorgsplasser, uavhengig av målgruppe.

Første gang kommunen oppgir dette blir et nullpunkt for fremtidige søknader. Dersom kommunen får tilskudd til et prosjekt som gir netto tilvekst, må kommunen se eventuelle senere søknader i sammenheng med oppgitt antall. Det innebærer også eventuelle andre nedleggelser av plasser. Tallet kommunen oppgir vil være til hjelp, dersom det skulle oppstå tvil om forutsetningen om netto tilvekst er oppfylt i bindingsperioden på 10 år.

Når er en plass avviklet?

En plass er avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke blir brukt til de formål som er forutsatt.

Noen eksempler på tilfeller med og uten netto tilvekst

  • Ombygging og utbedring. Et ombyggingsprosjekt der eksisterende omsorgsplasser  bygges om eller utbedres, vil som hovedregel ikke gi netto tilvekst. Men dersom lokaler til andre formål bygges om til institusjonsplass eller omsorgsboliger vil antall plasser kunne øke – avhengig av eventuelle andre endringer knyttet til heldøgns omsorgsplasser i kommunen. I et prosjekt der noen omsorgsplasser bygges om og noen tilføres vil kommunen kunne få en delvis netto tilvekst.
  • Rive og bygge nytt. Prosjekter hvor et eksisterende omsorgsbygg blir revet, for så å bygge nytt, vil ikke gi netto tilvekst dersom antallet plasser før og etter er det samme. Antall plasser som avvikles og tilføres vil ikke nødvendigvis samsvare. Dersom en kommune legger ned 10 plasser og bygger 20 nye, vil netto tilvekst være 10.
  • Et omsorgsbygg med 100 heldøgns omsorgsplasser utbedres og bygges om. Resultatet er 90 plasser. Samtidig bygges en ny fløy med 30 plasser. Dette skjer i en og samme byggeprosess. Siden eksisterende plasser reduseres med 10 i forbindelse med ombyggingen, vil netto tilvekst på prosjektet som helhet være 20 plasser. Det vil si at 100 plasser (90 ombygde og 10 nybygde) kan finansieres over post 63 Rehabilitering. 20 av de nybygde plassene kan finansieres over post 69 Netto tilvekst.
  • Kommunen har gjennomført et prosjekt med investeringstilskudd til netto tilvekst. Etter et par år har kommunen et nytt prosjekt der de river et gammelt omsorgsbygg med 100 plasser og bygger et helt nytt med 90 plasser, kanskje på et helt annet sted. Kommunen kan med dagens regelverk få støtte til 90 plasser med investeringstilskudd fra post 63 (rehabilitering). Kommunen må samtidig betale tilbake tidligere støtte til de 10 plassene som er avviklet og tidligere er delfinansiert med investeringstilskudd til netto tilvekst.
  • Kommuner må være oppmerksom på omsorgsboliger der kommunens tildelingsrett er i ferd med å utløpe. Det gjelder spesielt omsorgsboliger med 20 års bindingstid etter tidligere regelverk. Dersom kommunen har bundet seg til netto tilvekst gjennom andre prosjekter, må kommunen sørge for at de aktuelle omsorgsplassen(e) blir videreført enten ved å forlenge avtalen eller erstatte plassene på annen måte. Alternativt om kommunen fremdeles kan regne omsorgsboligen med blant kommunens heldøgns omsorgsplasser dersom disponeringen fortsetter som før. Dersom kommunen bryter vilkåret om netto tilvekst skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake investeringstilskudd tilsvarende det samme antallet plasser som er avviklet, jf. retningslinjen pkt. 6.7.
  • Kommunen søker om investeringstilskudd til et omsorgsbygg med 200 plasser som etter planen blir ferdigstilt og tatt i bruk om to år. Kommunen har samtidig en langsiktig plan om å legge ned et eldre omsorgsbygg med 100 plasser om tre år. På  søknads-tidspunktet må kommunen ta hensyn til dagens antall plasser og fremtidige nedleggelser. Det vil si at kommunen søker fra post 69 for de 100 plassene som vil gi netto tilvekst. Investeringstilskudd til de 100 plassene som ikke vil gi netto tilvekst i en tiårsperiode må søkes fra post 63. Se oppstillingen nedenfor:

Kommunen har

  • 1000 heldøgnsplasser ved søknadstidspunktet i 2020
  • 1200 heldøgnsplasser når et nytt omsorgsbygg blir tatt i bruk i 2021
  • 1100 heldøgnsplasser etter nedleggelse av 100 heldøgnsplasser i 2022