4.2 Godkjente anleggskostnader og tilskuddssatser per plass

15 kommuner regnes som pressområder i tilskuddsordningen. For disse kommunene er det en høyere maksimal godkjent anleggskostnad som følge av et særskilt høyt kostnadsnivå. Følgende kommuner er pressområder: Oslo, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Bærum, Asker, Lørenskog, Lillestrøm, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken:

 • Maksimalt godkjent anleggskostnad per plass i pressområder: 4 265 000 kroner - Andre kommuner: 3 730 000 kroner
 • Tilskudd på 55 prosent per institusjonsplass. I pressområder: 2 346 000 kroner - Andre kommuner: 2 052 000 kroner
 • Tilskudd på 45 prosent per omsorgsbolig. I pressområder: 1 919 000 kroner - Andre kommuner: 1 679 000 kroner

I prosjekter uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken:

 • Maksimalt godkjent anleggskostnad per plass i pressområder: 4 052 000 kroner - Andre kommuner: 3 544 000 kroner
 • Tilskudd på 55 prosent per institusjonsplass. I pressområder: 2 228 000 kroner - Andre kommuner: 1 949 000 kroner
 • Tilskudd på 45 prosent per omsorgsbolig. I pressområder: 1 823 000 kroner - Andre kommuner 1 595 000 kroner

For fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsplasser gis tilskudd på 55 prosent av godkjente anleggskostnader.

For lokaler til dagaktivitetstilbud gis tilskudd på 55 prosent av godkjente anleggskostnader.

(Retningslinje 4.2)

Beregningsgrunnlag

 • Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.
 • Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.
 • For ombygging/utbedring er det byggekostnadene som er beregningsgrunnlaget.
 • Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye omsorgsboliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger.
 • Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende omsorgsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, skal tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging.
 • Beregningsgrunnlaget er uavhengig av om kommunen står som eier eller leier.
 • Det gis inntil 55 prosent tilskuddsutmåling til ulike former for fellesareal og felles teknisk anlegg/velferdsteknologi som nevnt under punkt 2.1.c.
 • Det gis også inntil 55 prosent tilskuddsutmåling til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud (se punkt 2.1.d).

Hvilke kostnader knyttet til lokalt produksjonskjøkken kan og kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen?

Dersom kommunen etablerer et nytt produksjonskjøkken som en del av en omfattende rehabilitering av et omsorgsbygg, kan relevante kostnader inngå i anleggskostnadene for tilskuddsutmålingen. Det samme gjelder for lokale produksjonskjøkken i nybygg med heldøgns omsorgsplasser. Et felles spiseareal som etableres i tilknytning til det lokale produksjonskjøkkenet kan regnes som fellesareal i prosjektet og kan også inkluderes. Prosjektet vil kunne få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad.

Det lokale produksjonskjøkkenet og tilhørende spiseareal kan dimensjoneres for en rimelig andel ut over beboerne i omsorgsbygget, for eksempel til besøkende og hjemmeboende i nærområdet.

Produksjonskjøkkenet med tilhørende spiseareal kan være delt med andre funksjoner eller virksomheter i bygget eller nærområdet. Den forholdsmessige dimensjoneringen av kapasitet til dette må holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen. Det er kommunens ansvar å vurdere forsvarligheten av et sambruk, herunder i et smittevernperspektiv.

Den forholdsmessige andelen av det lokale produksjonskjøkkenet som eventuelt måtte gjelde levering til andre omsorgsbygg kan ikke godkjennes som en del av beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen.

Rehabilitering og etablering av lokale produksjonskjøkken som selvstendige prosjekter støttes ikke med investeringstilskudd. Oppussing og vedlikehold av eksisterende lokale produksjonskjøkken støttes heller ikke med investeringstilskudd.

Tilskuddet beregnes ut fra anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift, slik som investeringstilskuddet for øvrig. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.

Kostnader som er nødvendig for at det lokale produksjonskjøkkenet skal fungere iht. offentlige krav og med tilfredsstillende kvalitet kan inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen. Eksempler på dette er garderober, kjølelager og rom for oppbevaring. 

Personalfunksjoner som inngår som en del av det lokale produksjonskjøkkenet begrenses til personalet som jobber på produksjonskjøkkenet.

Se punkt 4.1 for ytterligere omtale av lokalt produksjonskjøkken.

Leie av omsorgsplasser

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller institusjonsplassene/omsorgsboligene framskaffes gjennom avtaler med andre aktører. Dersom kostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.