4. Utmålingsregler

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:
  • 45 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til omsorgsboliger med fellesareal (se pkt. 2.1 b)
  • 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) for plass i institusjon med fellesareal, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem (se pkt. 2.1 a), og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp (se. pkt. 2.1 e)
  • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste (se pkt. 2.1 c)
  • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til lokaler for dagaktivitetstilbud (se pkt. 2.1 d)

Hvis anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

De samme reglene gjelder i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av omsorgsplasser med heldøgnstjeneste.

(Retningslinje 4)